Ons steeds groener wordende Asten

Hoek Hoogstraat/Wolfsberg

Elke dag, fietsend naar mijn werk, erger ik me eraan. Het welig tierende onkruid op veel plekken in onze gemeente. Toevallig nam Paul Bakens, onze fractievoorzitter, diezelfde week contact met mij op over dit onderwerp. Omdat we benieuwd waren naar de omstandigheden van onze gemeente op dat gebied, hebben we dinsdag 29 augustus een rondrit gemaakt door onze dorpen en hebben foto’s gemaakt. Na afloop van deze rit zijn we tot de conclusie gekomen dat Asten, Ommel en Heusden er op meerdere plekken onverzorgd bij ligt.

Enkele voorbeelden van wat we tegenkwamen: in de Hoogstraat is de oorspronkelijke beplanting volledig overwoekerd en niet meer te zien, de heg in het pad richting Strohuls is al lange tijd niet meer geknipt, op de Heerbaan/Beatrixlaan/Patersweg/Bokelcamp staan goten, stoepranden en straathoeken vol met onkruid, de verkeerssluis ter hoogte van de kruising Heerbaan/Havercamp staat ook dik begroeid. Stoepranden, straatgoten, alles staat ermee vol.

Op weg naar Heusden zien we dat de mooie haag op de Voorste Heusden bijna verdwijnt achter het onkruid en het gras, de nieuwe wijk in Heusden aan het Korenveld en aan de Dreef is verschrikkelijk om aan te zien. Het onkruid staat daar op veel plekken een meter hoog. Het prachtige muurtje op de kruising Korenveld/Dreef is al bijna niet meer te zien en het stoepje staat ook helemaal v

ol met ongewenst groen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat wij tegenkwamen. Wij, van Algemeen Belang, vinden dat we dit niet kunnen maken richting onze bewoners en voelen ons ook hiervoor verantwoordelijk. De hardwerkende medewerkers van team Udas (Uitvoeringsdienst Openbare ruimte Asten en Someren) valt niets aan te rekenen; zij voeren uit wat opgenomen is in het beleid. Algemeen Belang gaat aandacht vragen voor deze problematiek. We willen structureel geld beschikbaar stellen voor permanent onderhoud van onze dorpen en we hopen dat we hiervoor in de gemeenteraad een meerderheid kunnen krijgen. En ja, we weten dat het geld ergens vandaan moet komen en dat zal waarschijnlijk de eerste vraag zijn van overige raadsleden. Ons antwoord zal dan zijn dat wij liever kiezen voor een sobere opknapbeurt van het Loverveld waarbij we natuurlijk wel aandacht hebben voor een aantal noodzakelijke ingrepen, zoals de aanleg van een waterberging. Met het geld dat we hiermee besparen kunnen we misschien wel heel Asten, Heusden en Ommel voor de komende decennia ‘knapper’ maken én houden.

Om onze oproep krachtiger te maken vragen we onze inwoners om foto’s te maken van situaties in hun buurt.

Frank van de Kerkhof.

Hoek Heerbaan/Patersweg

Park ’t Loverveld; ‘een brug te ver’

Park ’t Loverveld; ‘een brug te ver’

Soms zijn er van die momenten dat wij, als Algemeen Belang, blij zijn dat we géén coalitiepartij zijn. Zoals in het geval waar het gaat over de herinrichting van ’t Loverveld.

Want hoe moeten wij met droge ogen de Astense bevolking uitleggen dat we 4 miljoen euro gaan vrijmaken voor de herinrichting? Zelfs een bezuiniging van € 730.000, – als alternatief stelt ons niet gerust. Tegen de tijd dat het project wordt uitgevoerd gaat het, vanwege oplopende materiaal- en bouwkosten, evengoed richting de 4 miljoen euro kosten.

Hoe gaan de coalitiepartijen CDA, VVD en Samen voor Asten dit uitleggen aan hún kiezers? Hoe kunnen zij voorkomen dat de OZB verhoogd gaat worden? Die belofte is gemaakt! Hoe moet het alsmaar duurder wordende sociale domein betaald worden? De wethouder heeft dat redelijk voor elkaar, maar blijft dat zo?  Blijven we onze zorgvuldig opgebouwde reserves aanspreken? Kunnen we in de toekomst onverwachte tegenvallers makkelijk opvangen?

Algemeen Belang is van mening dat het belang van het terrein enorm overschat wordt. We zijn en blijven een landelijk dorp met veel groen en verblijfsruimten om ons heen. Een park met stadse allure; daar passen wij voor. Omdat we elke euro maar één keer kunnen uitgeven, maken we liever andere keuzes. Denk daarbij aan de vernieuwing van onze binnensportaccommodaties en de daaraan gekoppelde zwembadvoorziening. Voor wat betreft de noodzaak hiervan is de Astense politiek eensgezind. Het Ploegmakerspark wordt bij herhaling over het hoofd gezien. Dat het nu gekoppeld lijkt te worden aan de verhuizing van de Aldi vinden wij een lachertje. En ook in Heusden staat een opknapbeurt van het Vorstermansplein gegarandeerd hoger op de prioriteitenlijst dan ’t Loverveld. Algemeen Belang vindt het onverantwoord om dit plan uit te gaan voeren. De financiële dekking, die nog moet worden gezocht, zal, linksom of rechtsom, betaald moeten worden door de Astenaren. Ons standpunt is dat we voor véél minder geld evengoed een kwaliteitsimpuls kunnen aanbrengen aan ’t Loverveld. Voor een fractie van het bedrag is het evengoed mogelijk om verbindende fiets- en wandelpaden, wat bankjes, functionele en sfeervolle verlichting, een paar speeltoestellen én de noodzakelijke (ondergrondse) waterberging te realiseren. Daag onze bewoners uit om via burgerinitiatieven mee te werken aan het tot stand komen van een opwaardering van het park. Neem een voorbeeld aan de Ommelnaren. Met beperkte middelen krijgen zij het voor elkaar om Mariaoord Ommel van een kwaliteitsimpuls te voorzien.

We zijn zeer benieuwd of alle belangstellenden, die erg enthousiast over het plan waren, dat nu nog steeds zijn. Linksom of rechtsom, deze coalitie gaat dit allemaal niet realiseren zonder de rekening op het bordje van onze inwoners te leggen, ofwel ze gaan hun beloftes verbreken en er komt op korte termijn toch een fikse ozb-verhoging in de brievenbus van onze inwoners!

Thema-avond Wonen

Woensdag 29 maart was Algemeen Belang aanwezig tijdens deze informatiebijeenkomst.

Gemeente Asten gaat haar woonbeleid actualiseren en een nieuwe woonvisie opstellen. Bij het opstellen van deze woonvisie is het belangrijk om in gesprek te gaan. Kijken wat er leeft, speelt en vorm mag krijgen. 

Onder begeleiding van bureau Companen ging het vanavond over een viertal thema’s. 

Er was grote interesse vanuit inwoners, makelaars, hypotheekverstrekkers en andere belanghebbenden. Een mooie opkomst. Interessante vragen en discussies maakten de avond tot een succes.

De input van deze avond wordt gebruikt bij het opstellen van de nieuwe woonvisie. 

Belangstellenden kunnen (nog steeds) hun inbreng doen via gemeente@asten.nl o.v.v. “Woonvisie”. 

Een fantastisch bedrijf

Zaterdag 25 maart heeft Lilian het nieuwe pand van SHI bezocht. Ze was zeer onder de indruk van de grootte van het bedrijf, de prachtige ruimtes, de bedrijvigheid en de collectie. 

Geweldig om te zien dat zoveel inwoners van Asten en omgeving hier een fijne werkplek vinden. Super hoe dit bedrijf Asten op de kaart zet!!

Commissie Ruimte, Burgers en AZ&C

Donderdag 23 maart waren bovengenoemde commissies samengevoegd. Wat betreft bestemmingsplan Ommelshof stemde Algemeen Belang in. Evenals instemming voor het krediet voor OBS Kleurrijk. Wel het verzoek dat we dit tussentijds kunnen blijven volgen. 

De bestuursopdracht ivm binnensport Asten ondersteunen we van harte. Kritisch punt om zo veel mogelijk Astense verenigingen en ondernemers te betrekken. 

Kadernota’s GR/Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en kadernota BSOB, evenals GR wijzigen ICT stemden we mee in.

In verband met de liquiditeitsprognose gaven we het advies om in 2024 “hand op de knip” te houden.  Tijdens de rondvraag bracht Algemeen Belang een verzoek/inbreng van een inwoner in. Dit gaat over de ontevredenheid en het schrappen van de vroege busdiensten van Hermes. Andere partijen beaamden dit en vulden aan.

Betreffende wethouder gaf aan intensief contact te hebben met Hermes en dat zij de toezegging hebben gedaan per 7 mei een verbeterde dienstverlening te realiseren.

Ook werd er tijdens de rondvraag door ons geopperd dat we ivm “stichting SAS”schriftelijke vragen gaan stellen over het schoonhouden en opruimen, met name in het centrum.

Nieuwsbericht 1

Dit is de tekst