Arbeidsmigrantencomplex aan de Waardjesweg gaat niet door.

Een beladen onderwerp bleek wel uit de grote belangstelling vanuit de nabije omgeving. Veel omwonenden zagen dit plan niet zitten om allerlei moverende redenen.

Algemeen belang stemde in de eerste commissievergadering ruimte dan ook tegen het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen, het CDA ging hier in mee. Ook in de daaropvolgende raadsvergadering bleven beide partijen tegen het afgeven van deze verklaring. Echter de stemmen staakten met 8 voor en 8 tegen. Dit gebeurde omdat de fractievoorzitter van Algemeen Belang met vakantie was.

Echter in de daaropvolgende raadsvergadering maakte het CDA een ommezwaai door voor te stemmen. Volgens hen voldeed het plan aan de eisen van de omgevingswet ruimtelijke ordening. De omgevingsdialoog zou volgens een meerderheid goed gevoerd zijn waardoor het voorstel voor het afgeven van deze verklaring ineens een meerderheid had gevonden.

Algemeen Belang heeft steeds gezegd dat er niet voldoende (omgevingsdialoog) naar de omwonenden is geluisterd etc., ook dit is een belangrijk issue om voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen dit goed te monitoren.  Dit bleek wel uit de tientallen bezwaren (zienswijze) die er nadien binnenkwamen bij de gemeente. Hierop volgden veel gesprekken met bezwaarmakers wat uiteindelijk toch de gedachte bij het college deed veranderen. Ook was er tussentijds het een en ander veranderd in de omgeving waardoor er ook niet meer kon worden voldaan aan de eisen die de omgevingswet ruimtelijke ordening stelt.

Opnieuw werd het voorstel in de commissie ruimte gebracht, echter nu om het afgeven van deze verklaring te weigeren op basis van de zojuist benoemde feiten. Zoals het er nu uitziet zullen alle partijen in de komende raadsvergadering hiermee instemmen.

Ondanks alle tumult en onrust welke dit voorstel heeft veroorzaakt in de omgeving bij de omwonenden, toch uiteindelijk een goed resultaat behaald door duidelijk als omwonenden hun ongenoegen te uiten over het proces dat niet naar behoren is gelopen en veel vraagtekens opwierp.

Eind goed al goed gaf Algemeen Belang nogmaals aan en hoopt dat men hier lering uittrekt om iets beter met de omgevingsdialoog om te gaan en men een beter luisterend oor heeft voor de omwonenden/bezwaarmakers.

Paul Bakens

Fractievoorzitter.

 

Begroting 2024 ‘Pas op de plaats’.

            Beschouwing begroting 2024

 

PAS OP DE  PLAATS!

Voorzitter, voor ons ligt de begroting van de gemeente Asten 2024 -2027.

 

Wat Algemeen Belang betreft is het een begroting, waarbij te veel gedaan wordt alsof we kunnen rekenen met allerlei zekerheden. De begroting kan dus ingevuld worden met allerlei beleidswensen of, zoals in de begroting genoemd, investeringen.

Deze begroting kan dan ook op dit moment slechts tot één conclusie leiden:  zolang we geen zekerheden hebben over hogere inkomsten na 2026 is een pas op de plaats zeker gewenst. Dat is voor de gemeente Asten een afwijking van het beleid van de afgelopen jaren.

 

Het zijn  voor de inwoners zeer onzekere tijden met oorlogen op enkele continenten en geen stabiele landelijke politiek. Wat brengt 22 november? Wat voor regering krijgen we? Heeft deze oog voor de kleine gemeentes? Allemaal vragen die op korte termijn niet beantwoord kunnen worden en dus tot onzekerheid leiden voor onze gemeente en voor onze inwoners.

 

Herbezinning op met name de structurele uitgaven en dus een herbezinning op het te voeren beleid van de eerstkomende jaren, is op dit moment gepast. Het dienen gerichte investeringen te zijn en geen luxe investeringen zoals het Loverveld. Dit past niet in deze huidige tijd. Eventueel kunnen we op langere termijn, als het Rijk meer middelen ter beschikking stelt, komen tot een keuze en prioritering m.b.t. de zaken die zonder draconische lastenstijging voor de Astense inwoner doorgevoerd kunnen worden. De lastenstijging voor 2024 is nu al 5,1%, dat is in vergelijking met 2022 een stijging van 19%! Dat kan zo niet verder.

 

Voorzitter, jarenlang hebben wij ons vooral zorgen moeten maken over de (kosten)ontwikkelingen in het sociaal domein. Ook nu nog zien we de kosten van het leerlingenvervoer en de Jeugdzorg Peelgemeenten fors stijgen. Maar dat zijn goeddeels autonome bewegingen.
Het lijkt erop, dat het gemeentebestuur met de verantwoordelijke wethouder voorop ontwikkelingen in dat domein en daarmee ook de kosten onder controle gaat  krijgen.
Echter maken we ons zorgen, dat op andere taakvelden de ontwikkelingen minder rooskleurig zijn.

 

Wij willen als Algemeen Belang enkele opvallende zaken benoemen:

 1. De voortdurende uitbreiding van het ambtelijk apparaat.
  In de huidige krappe arbeidsmarkt is het een illusie om te denken dat invulling van de diverse taken ingevuld kan worden middels personeelsuitbreiding. Het is gewoon een feit dat er weinig personeelsaanbod is, en als er al aanbod is dan is het vaak al weggekocht door grotere gemeentes. Wij zien liever dat er meer ingezet wordt op kwaliteitsverbetering door versobering en verbetering van de (werk)processen. Stel daar waar mogelijk of noodgedwongen je ambitie bij.
 2. De onnodige en veel te luxe herinrichting van wat u het Loverveld noemt.
  Ondanks de bezuiniging op het oorspronkelijke plan van €700.000,- vinden wij de herinrichting van het Loverveld veel te luxe. Zet in op een beperkte en met feiten onderbouwde aanpak voor noodzakelijke waterberging en beperkte vergroening. Zet meer in op wat de omgeving ziet zitten, zoals een speelomgeving voor jong en oud. Schrap bijvoorbeeld die dure vijver en de fontein. Schuif in elk geval deze investeringen door naar betere tijden.
 3. De nieuwe wensen:
 • de harmonisatie van de minimaregelingen is belangrijk en in orde.
 • met het verduurzamen (dus energiezuinig maken) van de bestuursvleugel kunnen we zeker instemmen, echter het moderniseren en representatief maken kan beslist uitgesteld worden. De bestuursvleugel is nu echt authentiek en dat mag zo blijven.
 • de aanpak van het sportpark in Heusden met de aangegeven dekking is wat Algemeen Belang betreft een goede zaak.

 

 1. De bijdrage van € 853.000,00 aan de Brainportregio.

Dit vinden wij als Algemeen Belang een lastige zaak. Onze vraag is wat onze inwoners hiervoor terugzien. Een vraag die in meerdere gemeentes gesteld wordt. De financiële toekomst van onze gemeente is niet dusdanig dat we ons alles kunnen veroorloven. De volgende vraag is wat het college gaat doen, wanneer er daadwerkelijk bezuinigd moet worden? Deze bijdrage door laten gaan en dus als gevolg een lastenverzwaring voor onze inwoners, of dit meenemen in een bezuinigingsronde zodat de lastenverzwaring niet door hoeft te gaan. Wij denken dat de gemeente Eindhoven voor dit soort voorzieningen het dubbele krijgt van het rijk per inwoner. Voor de centrumfunctie ontvangen ze een extra bedrag. Bedenk daarbij dat de woonlasten van de gemeente Eindhoven per gezin veel lager zijn dan in Asten.

Graag hadden wij een antwoord op onze vragen van het college.

 

 1. De omgevingsdienst.

Al jaren staan wij als Asten bekend als een criticaster van de ODZOB. Te duur, weinig zelfreflectie en de tarieven worden maar opgeschroefd. Zelfs moties van gemeenteraden worden klakkeloos naast zich neergelegd. Hoe stelt het college zich hierin op? Meegaan, of geeft men een stevig signaal af dat dit niet zomaar kan.

Graag antwoord hierop.

 

Wanneer we inzoomen op de diverse programma’s valt ons als Algemeen Belang het volgende op:

 

Programma Bestuur en Veiligheid

Belangrijk vinden we als Algemeen Belang constructieve debatten met coalitie en oppositie en het transparant zijn. Het gevoel hebben dat je erbij hoort en een wezenlijk aandeel kunt hebben in het openbaar bestuur. We hoorden tijdens de thema-avond Wonen in het Varendonck College  van onze inwoners dat er te weinig gedaan wordt aan het meedenken in oplossingen. Zoals gezegd wordt er weinig flexibel omgegaan met regelingen. We stellen voor om met creatieve oplossingen te komen, ook bestuurlijk.

Natuurlijk is het zo dat niet iedere wens gehonoreerd kan worden, maar meer meedenken en meer tussen de inwoners staan, mag gerust de nadruk krijgen.

Inzetten op veiligheid voor politici, bestuurders en medewerkers kan niet hoog genoeg op de prioriteitenlijst staan. Van deze mensen blijf je af.

De andere punten in dit programma kunnen onze goedkeuring wegdragen.

 

Programma Ruimtelijk Domein

Het valt op voorzitter, dat in dit domein weinig schot zit. Plannen zijn er genoeg, maar die stammen nog uit de aanpak van vorige colleges. De transformatie van het Patersklooster, de ondergrond van de Lambertusschool, plannen voor het mogelijke behoud van de Bonifatiusschool, ondergrond Anneke de Bruin en het braakliggend terrein in de Emmastraat blijven echt achter.

Graag een update van het college van deze plannen.

 

Verder valt ons op dat het proces van de scholenhuisvesting nog steeds zorgen baart.
Hoe kan het dat het gebouw van de Bonifatiusschool nu gebruikt moet worden door beide schoolbesturen? Alle rekenmodellen van de afgelopen jaren hebben aangetoond dat met de bouw en verbouwingen van de scholen voldoende capaciteit in Asten aanwezig zou zijn. Het talent komt nu al ruimte te kort…

 

Wat het meest opvalt in dit domein is toch het grondbeleid. Na jarenlang een positief resultaat te hebben behaald op diverse projecten, is dat nu omgeslagen naar een fors negatief resultaat voor de plannen Loverbosch III en Biesvelden I van ruim € 717.000,-. Het meest merkwaardige is volgens Algemeen Belang het volgende.

Loverbosch III en Biesvelden I zijn allebei begonnen in 2024. In het overzicht  op blz. 87 staat dat deze projecten met hun resultaat pas in 2029 en 2031 zichtbaar worden. Men kiest ervoor om de consequenties pas zichtbaar te maken in de jaarrekening 2023 en niet in deze meerjarenbegroting.

Het is echter zeer duidelijk dat ze een zichtbare invloed hebben op de prognoses van de resultaten van  de projecten en dus naar de mening van Algemeen Belang zichtbaar dienen te worden in deze meerjarenbegroting. U dient volgens de regels dit negatieve resultaat zichtbaar te maken in de prognoses van het resultaat.

Graag een reactie hierop.

 

Dan een ander fenomeen, voorzitter en wij citeren blz. 27 : ‘Wij streven ernaar om 10% van het positieve exploitatieresultaat bij woningbouwplannen in samenspraak met bewoners te gebruiken om te investeren in voorzieningen: in bijvoorbeeld meer groen, speelgelegenheden of verkeersveiligheidsmaatregelen’. Einde citaat.

Voorzitter, hoe wil het college 10% investeren bij een negatief exploitatieresultaat van € 717.000,-? Wat ons betreft is dit een loze kreet, of ziet het college dit anders?

Graag een reactie hierop

 

Vervolgens willen we uit het stuk van de bruisende en aantrekkelijke kernen er één activiteit uitpikken, namelijk het herinrichten van het Burgemeester Ploegmakerspark. We zien hier geen daadkracht om het geheel onderhanden te nemen. Er komt alweer een onderzoek naar de wensen en ambities, terwijl dit in een eerder stadium al gedaan is. Toen is het uitgesteld vanwege bezuinigingen. U doet geen recht aan de amendementen, die eerder aangenomen zijn. Als er nu weer eerst onderzoeken plaats moeten vinden, zal waarschijnlijk de datum van 2025 niet gehaald worden.

 

Over het ’t Loverveld hebben we reeds in een eerder stadium gesproken. Gegeven onze huidige positie heeft dit een te zware financiële consequentie.

 

Programma Sociaal Domein

Zoals gezegd zien we de ontwikkeling in het Sociaal Domein minder somber in. De opdracht is wel om de kosten zo veel als mogelijk (ook in samenwerking met andere gemeenten) terug  te dringen.
Als prioriteit noemen we in dit domein (het onderzoek naar)  de binnensport in Asten. Deze investering kan niet uitgesteld worden vanwege de staat van de huidige accommodaties en is daarom voor Algemeen Belang zeer Belangrijk voor onze Astense inwoners!

 

Programma Financiën, Control en Economie
Natuurlijk willen we als Algemeen Belang kritisch zijn op de uitgaven (en waar mogelijk op de inkomsten) om onnodige lastenverzwaring voor de inwoners te voorkomen.
Maar zoals gezegd: de afgelopen jaren zijn de lasten in Asten relatief verslechterd. Van de aanpak van een nieuw lokaal bedrijventerrein is niets zichtbaar. De ondernemers voelen zich in de steek gelaten door het college. Het regionaal bedrijventerrein lijkt vast te staan, maar lokaal zien we totaal geen ontwikkelingen. Is er weerstand in het college tegen een nieuwe ontwikkeling? Een bedrijventerrein is prima, maar niet in Asten, lijkt het adagium. Terwijl de bedrijven toch mede de spil zijn in onze werkgelegenheid.

Graag een reactie.


Voorzitter, op blz. 72 en verder zien we bij de kengetallen een zorgelijke ontwikkeling. Weliswaar is het weerstandsvermogen voldoende, maar holt de solvabiliteitsratio achteruit. Van 47% in 2022 naar 31% in 2027. Iedereen kan in het COELO ’23 nakijken hoe we ervoor staan. Een aantal jaren geleden had de Astense inwoner te maken met lage woonlasten en stonden we in de top 100. Nu zijn we gezakt naar plek 237. Onze buurgemeente laat het tegenovergestelde zien.

 

 

Tot slot voorzitter.
Dit is een begroting die de nodige zorgen kent en naar de mening van Algemeen Belang de nodige stuurmanskunst van het college vergt om alles in goede banen te leiden.

 

 

Fractie Algemeen Belang.

Paul Bakens
Patricia Verbakel
Frank van de Kerkhof
Lilian Vossen

Karin van Tilburg

Gemke van Houts

Sam Ockers

Henk van Moorsel

Jos Jacobs

 

 

Glasbakken Plus

Tijdens de commissievergadering van 20 september 2022 heeft Algemeen Belang een gevaarlijke situatie aangekaart rondom de glasbakken op het parkeerterrein van de Plus in Asten. De eigenaar van de plus werd wekelijks meerdere keren op de gevaarlijke situatie geattendeerd. Diverse mensen zijn er gestruikeld of vervelend ten val gekomen.

Als antwoord kregen we te horen dat er eerder al naar het probleem gekeken is en dat er waarschijnlijk niets aan gedaan zou kunnen worden. Op verzoek van Algemeen Belang is er nogmaals gezocht naar een goede oplossing. Nu, ruim een jaar later, zien we tot onze grote verrassing dat de gevaarlijke situatie verholpen is. Gelukkig is het toch gelukt. Namens Algemeen Belang willen we de wethouder hiervoor bedanken.

Ons steeds groener wordende Asten

Hoek Hoogstraat/Wolfsberg

Elke dag, fietsend naar mijn werk, erger ik me eraan. Het welig tierende onkruid op veel plekken in onze gemeente. Toevallig nam Paul Bakens, onze fractievoorzitter, diezelfde week contact met mij op over dit onderwerp. Omdat we benieuwd waren naar de omstandigheden van onze gemeente op dat gebied, hebben we dinsdag 29 augustus een rondrit gemaakt door onze dorpen en hebben foto’s gemaakt. Na afloop van deze rit zijn we tot de conclusie gekomen dat Asten, Ommel en Heusden er op meerdere plekken onverzorgd bij ligt.

Enkele voorbeelden van wat we tegenkwamen: in de Hoogstraat is de oorspronkelijke beplanting volledig overwoekerd en niet meer te zien, de heg in het pad richting Strohuls is al lange tijd niet meer geknipt, op de Heerbaan/Beatrixlaan/Patersweg/Bokelcamp staan goten, stoepranden en straathoeken vol met onkruid, de verkeerssluis ter hoogte van de kruising Heerbaan/Havercamp staat ook dik begroeid. Stoepranden, straatgoten, alles staat ermee vol.

Op weg naar Heusden zien we dat de mooie haag op de Voorste Heusden bijna verdwijnt achter het onkruid en het gras, de nieuwe wijk in Heusden aan het Korenveld en aan de Dreef is verschrikkelijk om aan te zien. Het onkruid staat daar op veel plekken een meter hoog. Het prachtige muurtje op de kruising Korenveld/Dreef is al bijna niet meer te zien en het stoepje staat ook helemaal v

ol met ongewenst groen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat wij tegenkwamen. Wij, van Algemeen Belang, vinden dat we dit niet kunnen maken richting onze bewoners en voelen ons ook hiervoor verantwoordelijk. De hardwerkende medewerkers van team Udas (Uitvoeringsdienst Openbare ruimte Asten en Someren) valt niets aan te rekenen; zij voeren uit wat opgenomen is in het beleid. Algemeen Belang gaat aandacht vragen voor deze problematiek. We willen structureel geld beschikbaar stellen voor permanent onderhoud van onze dorpen en we hopen dat we hiervoor in de gemeenteraad een meerderheid kunnen krijgen. En ja, we weten dat het geld ergens vandaan moet komen en dat zal waarschijnlijk de eerste vraag zijn van overige raadsleden. Ons antwoord zal dan zijn dat wij liever kiezen voor een sobere opknapbeurt van het Loverveld waarbij we natuurlijk wel aandacht hebben voor een aantal noodzakelijke ingrepen, zoals de aanleg van een waterberging. Met het geld dat we hiermee besparen kunnen we misschien wel heel Asten, Heusden en Ommel voor de komende decennia ‘knapper’ maken én houden.

Om onze oproep krachtiger te maken vragen we onze inwoners om foto’s te maken van situaties in hun buurt.

Frank van de Kerkhof.

Hoek Heerbaan/Patersweg

Park ’t Loverveld; ‘een brug te ver’

Park ’t Loverveld; ‘een brug te ver’

Soms zijn er van die momenten dat wij, als Algemeen Belang, blij zijn dat we géén coalitiepartij zijn. Zoals in het geval waar het gaat over de herinrichting van ’t Loverveld.

Want hoe moeten wij met droge ogen de Astense bevolking uitleggen dat we 4 miljoen euro gaan vrijmaken voor de herinrichting? Zelfs een bezuiniging van € 730.000, – als alternatief stelt ons niet gerust. Tegen de tijd dat het project wordt uitgevoerd gaat het, vanwege oplopende materiaal- en bouwkosten, evengoed richting de 4 miljoen euro kosten.

Hoe gaan de coalitiepartijen CDA, VVD en Samen voor Asten dit uitleggen aan hún kiezers? Hoe kunnen zij voorkomen dat de OZB verhoogd gaat worden? Die belofte is gemaakt! Hoe moet het alsmaar duurder wordende sociale domein betaald worden? De wethouder heeft dat redelijk voor elkaar, maar blijft dat zo?  Blijven we onze zorgvuldig opgebouwde reserves aanspreken? Kunnen we in de toekomst onverwachte tegenvallers makkelijk opvangen?

Algemeen Belang is van mening dat het belang van het terrein enorm overschat wordt. We zijn en blijven een landelijk dorp met veel groen en verblijfsruimten om ons heen. Een park met stadse allure; daar passen wij voor. Omdat we elke euro maar één keer kunnen uitgeven, maken we liever andere keuzes. Denk daarbij aan de vernieuwing van onze binnensportaccommodaties en de daaraan gekoppelde zwembadvoorziening. Voor wat betreft de noodzaak hiervan is de Astense politiek eensgezind. Het Ploegmakerspark wordt bij herhaling over het hoofd gezien. Dat het nu gekoppeld lijkt te worden aan de verhuizing van de Aldi vinden wij een lachertje. En ook in Heusden staat een opknapbeurt van het Vorstermansplein gegarandeerd hoger op de prioriteitenlijst dan ’t Loverveld. Algemeen Belang vindt het onverantwoord om dit plan uit te gaan voeren. De financiële dekking, die nog moet worden gezocht, zal, linksom of rechtsom, betaald moeten worden door de Astenaren. Ons standpunt is dat we voor véél minder geld evengoed een kwaliteitsimpuls kunnen aanbrengen aan ’t Loverveld. Voor een fractie van het bedrag is het evengoed mogelijk om verbindende fiets- en wandelpaden, wat bankjes, functionele en sfeervolle verlichting, een paar speeltoestellen én de noodzakelijke (ondergrondse) waterberging te realiseren. Daag onze bewoners uit om via burgerinitiatieven mee te werken aan het tot stand komen van een opwaardering van het park. Neem een voorbeeld aan de Ommelnaren. Met beperkte middelen krijgen zij het voor elkaar om Mariaoord Ommel van een kwaliteitsimpuls te voorzien.

We zijn zeer benieuwd of alle belangstellenden, die erg enthousiast over het plan waren, dat nu nog steeds zijn. Linksom of rechtsom, deze coalitie gaat dit allemaal niet realiseren zonder de rekening op het bordje van onze inwoners te leggen, ofwel ze gaan hun beloftes verbreken en er komt op korte termijn toch een fikse ozb-verhoging in de brievenbus van onze inwoners!

Thema-avond Wonen

Woensdag 29 maart was Algemeen Belang aanwezig tijdens deze informatiebijeenkomst.

Gemeente Asten gaat haar woonbeleid actualiseren en een nieuwe woonvisie opstellen. Bij het opstellen van deze woonvisie is het belangrijk om in gesprek te gaan. Kijken wat er leeft, speelt en vorm mag krijgen. 

Onder begeleiding van bureau Companen ging het vanavond over een viertal thema’s. 

Er was grote interesse vanuit inwoners, makelaars, hypotheekverstrekkers en andere belanghebbenden. Een mooie opkomst. Interessante vragen en discussies maakten de avond tot een succes.

De input van deze avond wordt gebruikt bij het opstellen van de nieuwe woonvisie. 

Belangstellenden kunnen (nog steeds) hun inbreng doen via gemeente@asten.nl o.v.v. “Woonvisie”. 

Een fantastisch bedrijf

Zaterdag 25 maart heeft Lilian het nieuwe pand van SHI bezocht. Ze was zeer onder de indruk van de grootte van het bedrijf, de prachtige ruimtes, de bedrijvigheid en de collectie. 

Geweldig om te zien dat zoveel inwoners van Asten en omgeving hier een fijne werkplek vinden. Super hoe dit bedrijf Asten op de kaart zet!!

Commissie Ruimte, Burgers en AZ&C

Donderdag 23 maart waren bovengenoemde commissies samengevoegd. Wat betreft bestemmingsplan Ommelshof stemde Algemeen Belang in. Evenals instemming voor het krediet voor OBS Kleurrijk. Wel het verzoek dat we dit tussentijds kunnen blijven volgen. 

De bestuursopdracht ivm binnensport Asten ondersteunen we van harte. Kritisch punt om zo veel mogelijk Astense verenigingen en ondernemers te betrekken. 

Kadernota’s GR/Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en kadernota BSOB, evenals GR wijzigen ICT stemden we mee in.

In verband met de liquiditeitsprognose gaven we het advies om in 2024 “hand op de knip” te houden.  Tijdens de rondvraag bracht Algemeen Belang een verzoek/inbreng van een inwoner in. Dit gaat over de ontevredenheid en het schrappen van de vroege busdiensten van Hermes. Andere partijen beaamden dit en vulden aan.

Betreffende wethouder gaf aan intensief contact te hebben met Hermes en dat zij de toezegging hebben gedaan per 7 mei een verbeterde dienstverlening te realiseren.

Ook werd er tijdens de rondvraag door ons geopperd dat we ivm “stichting SAS”schriftelijke vragen gaan stellen over het schoonhouden en opruimen, met name in het centrum.

Nieuwsbericht 1

Dit is de tekst