Arbeidsmigrantencomplex aan de Waardjesweg gaat niet door.

Een beladen onderwerp bleek wel uit de grote belangstelling vanuit de nabije omgeving. Veel omwonenden zagen dit plan niet zitten om allerlei moverende redenen.

Algemeen belang stemde in de eerste commissievergadering ruimte dan ook tegen het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen, het CDA ging hier in mee. Ook in de daaropvolgende raadsvergadering bleven beide partijen tegen het afgeven van deze verklaring. Echter de stemmen staakten met 8 voor en 8 tegen. Dit gebeurde omdat de fractievoorzitter van Algemeen Belang met vakantie was.

Echter in de daaropvolgende raadsvergadering maakte het CDA een ommezwaai door voor te stemmen. Volgens hen voldeed het plan aan de eisen van de omgevingswet ruimtelijke ordening. De omgevingsdialoog zou volgens een meerderheid goed gevoerd zijn waardoor het voorstel voor het afgeven van deze verklaring ineens een meerderheid had gevonden.

Algemeen Belang heeft steeds gezegd dat er niet voldoende (omgevingsdialoog) naar de omwonenden is geluisterd etc., ook dit is een belangrijk issue om voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen dit goed te monitoren.  Dit bleek wel uit de tientallen bezwaren (zienswijze) die er nadien binnenkwamen bij de gemeente. Hierop volgden veel gesprekken met bezwaarmakers wat uiteindelijk toch de gedachte bij het college deed veranderen. Ook was er tussentijds het een en ander veranderd in de omgeving waardoor er ook niet meer kon worden voldaan aan de eisen die de omgevingswet ruimtelijke ordening stelt.

Opnieuw werd het voorstel in de commissie ruimte gebracht, echter nu om het afgeven van deze verklaring te weigeren op basis van de zojuist benoemde feiten. Zoals het er nu uitziet zullen alle partijen in de komende raadsvergadering hiermee instemmen.

Ondanks alle tumult en onrust welke dit voorstel heeft veroorzaakt in de omgeving bij de omwonenden, toch uiteindelijk een goed resultaat behaald door duidelijk als omwonenden hun ongenoegen te uiten over het proces dat niet naar behoren is gelopen en veel vraagtekens opwierp.

Eind goed al goed gaf Algemeen Belang nogmaals aan en hoopt dat men hier lering uittrekt om iets beter met de omgevingsdialoog om te gaan en men een beter luisterend oor heeft voor de omwonenden/bezwaarmakers.

Paul Bakens

Fractievoorzitter.