Toekomstvisie

 In de komende gemeenteraadsperiode wil Algemeen Belang zich vooral richten op: 

 • Strategische aankoop van gronden om in behoefte aan woningen te kunnen voorzien: dus bouwen …
 •  Zoveel mogelijk beperken van lastenverzwaringen.
 • Grip houden op het sociaal domein en daar waar nodig aanpassen.
 • Stimuleren van verenigingsleven.
 • Economie in Asten blijven stimuleren middels visie van OVA, ICAS en centrummanagement.
 • Autoluw centrum en voldoende m2 detailhandel. Aantrekkelijk winkelgebied. Geen betaald parkeren in het centrum.
 • Bedrijven de mogelijkheden geven om zich te vestigen en/of uit te breiden
 • Agrarische sector in gebiedsvisie continuïteit bieden.
 • Toerisme… inspelen op behoefte en maatwerk leveren

Daarnaast zal Algemeen Belang zich blijven inzetten op het verantwoord besturen van onze gemeente, ook al dienen we dan voor sommige bewoners of belangen soms een op het eerste gezicht impopulaire maatregel te nemen. 

Algemeen Belang zal het nemen van verantwoordelijkheid niet schuwen. Dit doen we door een goed onderbouwd actieplan voor de periode tot 2026 naast de Toekomstagenda Asten 2030 te houden, dat als leidraad functioneert: een dynamische langetermijnvisie. 

Een volgende coalitie moet aantoonbare slagkracht hebben. Met wethouders die staan voor hun zaak. Algemeen Belang is alweer twaalf jaar de coalitiepartner, die daadkracht toont en durft te zeggen waar het op staat in het belang van onze inwoners. Lokaal dicht bij de mensen. Hierbij zetten we doelgerichtheid en klantvriendelijkheid van de gemeentelijke organisatie voorop. Onze dienstverlening moet ten goede komen aan alle inwoners, iedereen moet serieus genomen worden. Alle burgers van Asten moeten de overtuiging krijgen dat wat zij betalen ook ten dienste staat van hen. We willen een goede rechtsorde waarborgen en zorgen voor veiligheid voor iedereen, vooral voor mensen die bescherming extra verdienen en/of nodig hebben, zoals ouderen, gehandicapten en jonge kinderen. Snelle en accurate behandeling van vragen en verzoeken is wat Algemeen Belang betreft het streven. 

In een tijd waarin tolerantie maar ook voortvarendheid een punt van zorg is, kunnen wij als gemeentebestuurders het goede voorbeeld geven, de juiste signalen afgeven en adequate beslissingen nemen. Op een verandering in de denkhouding van de dienstverleners naar een klantvriendelijke, resultaatgerichte en kostenbewuste dienstverlening binnen en buiten de gemeente Asten, blijft Algemeen Belang zich inzetten. 

‘Belofte maakt schuld’. Daarom geen belofte, maar wel een lokale partij die zegt wat ze doet, doet wat ze zegt en laat zien wat ze doet. 

Algemeen Belang is blij met het toetreden van vele jongeren op de kandidatenlijst voor de verkiezingen 2022-2026. Laten we daarom vooral zorgen dat we een toekomst voor onze jeugd waarmaken en zorgen dat we ook voor hen een mooi Asten nalaten tot in lengte van jaren. 

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!’ 

Waar staat Algemeen Belang voor? U leest het wanneer u op deze link klikt. Het verkiezingsprogramma van 2022-2026 wordt dan als PDF in een apart venster van uw browser geladen.

Inleiding

ALGEMEEN BELANG is er voor Agrariërs en Burgers, maar ook voor Arbeiders en Bedrijven. 

Algemeen Belang is DE lokale partij die opkomt voor jong en oud, voor het centrum en het buitengebied, maar die ook oog heeft voor haar kerkdorpen Ommel en Heusden. 

Wij zijn een positief kritische partij die niet zomaar alles voor zoete koek slikt. Wij doen eerst gedegen onderzoek. Daarom staan er bij ons op de lijst ook zakendeskundige mensen bijv. op het gebied van ruimte /gezondheidszorg /buitengebied /recreatie. Zij staan ons als raadslid, burgercommissielid of als lid van onze achterban, met raad en daad bij zodat de raadsleden een goed onderbouwd besluit kunnen nemen.  

We willen in de volgende hoofdstukken meer in detail aangeven, hoe wij onze ideeën en doelstellingen zullen proberen te realiseren in de vorm van kernpunten voor de komende jaren. Daarbij worden de onderwerpen gerangschikt volgens de vier hoofdgebieden, die we in de begroting van de Gemeente Asten kunnen terugvinden: 

 1. Bestuur en veiligheid 
 2. Sociaal domein 
 3. Ruimtelijk domein 
 4. Economie en financiën 

Ik ben trots op onze lijst met zoveel serieuze jeugdleden samen met de ervaren ‘oudere’ leden.

Waar staat Algemeen Belang voor?

Algemeen Belang heeft als primaire doelstelling de mogelijkheden in de gemeente Asten met haar kerkdorpen Asten, Heusden en Ommel verder te ontplooien, zodat wij een goede harmonie kunnen creëren tussen wonen, werken, welzijn en veiligheid.   

Algemeen Belang wil het belang van alle inwoners van de gemeente Asten dienen.  

Niemand wordt daarbij achtergesteld of extra bevoordeeld. De belangen van burgers en ondernemers worden gelijk behandeld.  De belangen worden snel, zorgvuldig en eerlijk afgewogen. Een belangrijke doelstelling is om de lasten voor de burgers in de hand te houden. Deze basisdoelstelling heeft Algemeen Belang ook de afgelopen jaren gehanteerd. 

Algemeen Belang concentreert zich uitsluitend op de politiek in Asten, Heusden en Ommel en wordt dus niet gehinderd door politieke belangen elders (landelijk, provinciaal). 

Algemeen Belang vindt dat de gemeente er is voor haar burgers en niet andersom.  

De gemeente moet zich volgens ons volledig dienstverlenend opstellen en zo ruim mogelijk meedenken in oplossingen bij vragen en problemen van haar burgers en ondernemers. 

Men moet vooral kansen zien en deze positief benaderen en vooral dus samen afvragen ‘wat kan wel en niet, van wat niet kan’ 

Algemeen Belang wil voor de periode 2022-2026 goed vertegenwoordigd zijn in de nieuwe gemeenteraad en zoekt vanzelfsprekend deelname in een nieuw te vormen coalitie met deelname in het college van Burgemeester en Wethouders.  

Zo kunnen wij de belangen van onze Astense burgers het best behartigen. 

We zullen in onderstaande tekst aangeven, hoe we voor u een uitstekend en betaalbaar voorzieningenniveau willen blijven realiseren in Asten, Heusden en Ommel.  

Algemeen Belang zal duidelijk stelling nemen en laten zien waar het voor staat. 

We weten dat we het niet voor iedereen 100% naar de zin kunnen maken. Door verschillende manieren van denken en afweging van verschillende individuele belangen zal er soms een compromis gesloten moeten worden. 

Algemeen Belang dient zoals haar naam ook aangeeft het algemeen belang van alle bewoners en organisaties van Asten en haar kerkdorpen. 

Terugblik

Dankzij de coalitie met Algemeen Belang in het college van B&W is de afgelopen jaren een veelheid aan projecten en zaken gerealiseerd: 

 1. De gemeentelijke financiën zijn op orde dankzij zuinig en oplettend beleid.  Hierdoor zijn de lasten voor de burgers en bedrijven ‘redelijk’ laag kunnen blijven.  
 2. Onze financiën zijn vooral op orde door verantwoorde bezuinigingen, met daarnaast slechts een beperkte lastenverhoging. 
 3. Florapark is dankzij Algemeen Belang wat het nu is: een bedrijvenpark met allure. Op een terrein aan het Ommelsveld vindt uitbreiding plaats van SHI met daarbij een verbeterde verkeersafwikkeling.Algemeen Belang blijft zich inzetten voor het bedrijfsleven in Asten, zodat niet alleen de toekomst van de bedrijven maar ook die van de werknemers gewaarborgd blijft.  
 4. Het centrum van Asten heeft zich doorontwikkeld met het appartementencomplex Bartholomeus aan het Koningsplein. Ook de Prins Bernardstraat alsmede de Logtenstraat hebben er een facelift op zitten.Het woningbouwproject De Linde, het Oude Vat, Loverbosch 2 en Heusden Oost 2 zijn tijdens onze coalitieperiode verwezenlijkt. Heusden Oost 3 en Loverbosch 3 zitten eraan te komen.

  Voor Ommel zetten we alle zeilen bij om hier structureel woningbouw te realiseren, zodat dit de leefbaarheid van de Ommelse gemeenschap bevorderd. Binnenkort kan gestart worden met de bouw aan de Kluizendries en project Kaag. Algemeen Belang heeft samen met het CDA een motie ingediend om starters meer financiële armslag te geven om een starterswoning te kunnen kopen; deze motie is aangenomen.

  Ook heeft Algemeen Belang fors ingezet op het bouwen van méér starterswoningen. Hier wordt binnen afzienbare tijd een begin mee gemaakt. Diverse andere projecten lopen nog, zijn inmiddels afgerond of er wordt binnenkort mee gestart. Denk hierbij aan de nieuwe basisschool nabij het Varendonck en de verkeersaanpak van de Beatrixlaan, de verbouwing van basisschool Voordeldonk, het vernieuwen van het Burgemeester Ploegmakerspark, het verbreden en opknappen van het fietspad aan de Dijkstraat etc.  

 5. Ook de parkeerproblematiek rond sportpark ’t Root wordt nu eindelijk aangepakt en meegenomen tijdens het realiseren van de nieuwe basisschool aan de Beatrixlaan. Diverse sportlocaties hebben tijdens onze laatste vier jaar coalitiesamenwerking een facelift dan wel vernieuwingen tegemoet kunnen zien.  Wij zullen ons als Algemeen Belang blijven inzetten om het verenigingsleven, de sportclubs en de evenementen te ondersteunen waar dit mogelijk is. Beweging, ontspanning en gezondheidsbeleid is voor Algemeen Belang een belangrijk issue.Algemeen Belang zal zich de komende periode inzetten, indien we voldoende steun krijgen van andere partijen, om de subsidie aan jongeren bij verenigingen te verhogen. Hierdoor krijgen verenigingen weer extra middelen om in te zetten voor het goed laten functioneren van hun vereniging.

  Het sportmanifest, dat gepresenteerd wordt door diverse geledingen/verenigingen binnen onze gemeenschap, is een goede leidraad om mee te nemen in onze overwegingen.

 6. Het nieuwe gemeenschapshuis zal in 2022 geopend worden. Algemeen Belang heeft hier als coalitiepartij mee sturing aan gegeven. We zijn van het begin tot het einde inzake de daadwerkelijke plannen ‘positief’ kritisch geweest, waarbij het uiteindelijk resultaat moest zijn en vooral blijven: één betaalbaar gemeenschapshuis voor onze verenigingen. Een te duur gemeenschapshuis zou funest zijn voor onze verenigingen. 
 7. Vele bestemmingsplannen zijn de afgelopen vier jaar uitgevoerd naar tevredenheid en we zullen als Algemeen Belang nieuwe bestemmingsplannen blijven toetsen op hun merites. 
 8. We hebben geld klaarliggen voor belangrijke ‘noodzakelijke’ investeringen. We kunnen iedere euro maar één keer uitgeven en we zullen dan ook als Algemeen Belang blijven streven naar een financieel verantwoord beleid.Uiteindelijk gaat het hier om gemeenschapsgeld, dat voor een belangrijk deel door onze inwoners moet worden opgebracht!
 9. De woningbouw in Asten en Heusden is zichtbaar vlot getrokken. Voor Ommel moet wat ons betreft een inhaalslag plaatsvinden. In de jaren 2022 en 2023 moet wat betreft Ommel dit duidelijk zichtbaar zijn.De versnellingsagenda inzake bouwprojecten geeft hier extra ondersteuning aan. Wij zijn in ieder geval als Algemeen Belang hier hard mee aan de slag gegaan. We hopen dan ook dat hier vóór de verkiezingen van maart 2022 gedegen plannen tentoongesteld kunnen worden aan de inwoners van Ommel. 
 10. De Astense burger ervaart de omgeving als veilig en de dienstverlening van de gemeente wordt gemiddeld positief beoordeeld. 

Standpunten Algemeen Belang Asten

Bestuur en Veiligheid

Een belangrijk item uit ons verkiezingsprogramma is de vitale democratie. Dat houdt in dat we de inwoners nauw betrekken bij het bestuur van onze gemeente.  We voeren een constante dialoog met onze inwoners en luisteren naar hun vragen en suggesties. We staan open voor hun inbreng.

We proberen zo veel mogelijk aan te sluiten bij de wensen en initiatieven van de mensen uit Asten.  De dienstverlening vanuit de gemeente is daarom zeer belangrijk. De gemeente dient toegankelijk te zijn en daar zullen we veel aandacht aan besteden.  We vragen de inwoners van Asten regelmatig om deel te nemen aan thema-avonden, waar actuele onderwerpen aan bod komen, zoals de avond over inclusie in september 2021.  

Algemeen Belang zal altijd blijven inzetten op verantwoord besturen van onze gemeente. Dat betekent soms wel dat je impopulaire maatregelen moet nemen.

Wij willen het nemen van deze verantwoordelijkheid niet schuwen. Dit doen we door een goed onderbouwd actieplan voor de periode tot 2026, dat naast de Toekomstagenda Asten 2030 als leidraad fungeert. We willen geen oeverloze beleidsdiscussies, we willen actieplannen die één hoofdkenmerk hebben: kwaliteit voorop.

Een volgende coalitie moet aantoonbare slagkracht hebben. Met wethouders die staan voor hun zaak. Algemeen Belang is al 12 jaar de coalitiepartner, die daadkracht toont en durft te zeggen waar het op staat in het belang van onze inwoners.

Hierbij zetten wij doelgericht en klantvriendelijkheid van de gemeentelijke organisatie voorop. Onze dienstverlening moet ten goede komen aan alle burgers, iedereen moet serieus genomen worden.

In een tijd waarin tolerantie, maar ook voortvarendheid een punt van zorg is, moeten wij als gemeentebestuurders daarin het goede voorbeeld geven, de juiste signalen afgeven en adequate beslissingen nemen. Op een verandering in de denkhouding van de dienstverleners naar klantvriendelijke, resultaatgerichte en kostenbewuste dienstverlening binnen en buiten de gemeente blijft Algemeen Belang zich inzetten.

Snelle en accurate behandeling van vragen en verzoeken is wat Algemeen Belang betreft het streven: verdere vereenvoudiging van regels, minder bureaucratie en grotere doelmatigheid. Transparantie en openheid van de gemeente maakt het geheel toegankelijker voor de burgers.

Wat de burgers van Asten aan de gemeente betalen, staat ook ten dienste van hen allen. We willen een goede rechtsorde waarborgen en zorgen voor veiligheid en bescherming van de burgers, vooral voor de burgers die bescherming extra verdienen en nodig hebben zoals bejaarden, gehandicapten en jongere kinderen.

Tijdens onze achterbanvergaderingen die we in alle kernen van Asten regelmatig organiseren, worden de inwoners van Asten uitgenodigd om deel te nemen en punten in te brengen. We luisteren naar hun inbreng en nemen die mee naar de commissievergaderingen. Onze wethouder en raadsleden zijn ten alle tijden bereid om vragen te beantwoorden. Wij zijn er voor jullie.

Daarnaast halen we informatie op bij onze deskundigen. In onze partij zijn diverse leden, die hun expertise inzetten voor de juiste benadering van diverse punten. Zo hebben we experts voor het Sociaal Domein, voor Bouwen en Wonen, voor de ondernemers en horeca, voor onderwijs en voor financiën. Daarmee creëren we een breed scala aan deskundige achtergrondinformatie, die we inzetten bij de bespreking van lopende zaken in onze gemeente.

Binnen onze gemeente werken we samen met diverse partijen. We varen op eigen kracht maar zoeken wel de raakvlakken op. Als Algemeen Belang zijn we hier zeer kritisch op en we volgen de samenwerkingsverbanden nauwlettend.  We participeren in netwerken van inwoners (buurtverenigingen, Seniorenvereniging Asten-Ommel), ondernemers (zoals OVA, ICAS en HORECA Nederland), instellingen (bibliotheek, Seniorenvereniging Asten-Ommel, ONIS/Senzer, woningbouwvereniging) en verbonden partijen. Daardoor hebben we een goed beeld van wat nodig is voor onze inwoners. 

Zeer belangrijk in ons verkiezingsprogramma is de leefbaarheid van alle drie de kerndorpen van Asten. Elke wijk is belangrijk. Bewoners, ondernemers, ouderen, verzorgers/specialisten (politie/sociaal werk) moeten betrokken worden bij de invulling van zaken die het leefklimaat in de betreffende wijk ten goede moet komen. De laatste jaren wordt hieraan goede invulling gegeven. De Prins Bernardstraat, Logtenstraat, Beatrixlaan etc. zijn hier goede voorbeelden van. Dit blijven we doen, samen met u. 

Voor de leefbaarheid van de kernen Heusden en Ommel is het van levensbelang dat iedereen, maar vooral de plaatselijk geboren en getogen mensen, zowel jongeren als ouderen, in deze kernen kunnen blijven wonen.  

De leefbare kern van Heusden, het Vorstermansplein, heeft voor ons als Algemeen Belang de volle aandacht. We zullen met de Heusdenaren een goede balans proberen te vinden, die ook financieel te verantwoorden is, hoe we het een en ander naar ieders tevredenheid kunnen aanpassen/verbeteren.  

De leefbaarheid van Ommel verdient extra aandacht. Hier is een versnelde woningbouw noodzakelijk. Veel Ommelnaren zetten zich voortdurend in om de leefbaarheid van deze gemeenschap te bevorderen. Algemeen Belang ziet dit ook als een van haar prioriteiten om hier gehoor aan te geven en waar mogelijk inspanningen te verrichten. We kunnen nu constateren dat er vooruitgang en uitvoering ten aanzien van de plannen zijn en dit juichen we zeer toe. In de actieplannen van de gemeente staat de zorg voor de leefbaarheid van de kernen benoemd, maar op een dusdanige manier dat het voor de gemeente Asten betaalbaar blijft en ook de tarieven voor gebruikers moeten dat zijn en blijven. Dit kunnen we alleen maar ondersteunen. We dienen financieel gezond te blijven. 

Algemeen Belang wil zich wederom de komende vier jaren sterk maken voor veiligheid en welzijn in onze samenleving. Daar waar vanuit de samenleving signalen komen dat bepaalde groeperingen zich bedreigd of geïntimideerd voelen, zal hieraan extra aandacht gegeven worden middels handhavingsbeleid, inzet van politie en de eigen BOA (evt. uitbreiding hiervan indien gewenst door meerderheid van de raad). Periodiek zal onderzocht worden of alle burgers zich veilig voelen in onze gemeenschap. Deze toetsingen zullen plaatsvinden binnen alle categorieën van onze samenleving. Aan de hand van de resultaten zullen wij wenselijke acties ondernemen. Het in stand houden van goede jeugd- en jongerenvoorzieningen is voor Algemeen Belang in dit kader een belangrijk onderwerp. De problematiek van hangjongeren wordt verder in goede banen geleid in nauw overleg met die jongeren en betrokkenen. Overlast – vooral in het weekend- wordt in overleg met de horeca verder teruggedrongen. Het initiatiefvoorstel, ingediend door Algemeen Belang (en met meerderheid aangenomen) inzake het pilotproject ‘verruiming sluitingstijden horeca’ is een goed voorbeeld van hoe gemeente en horecavereniging Asten kunnen samenwerken. De overlast is iets minder geworden en dat is voor beide partijen een win-winsituatie.  

De gemeenteraad geeft via het verder te verbeteren politiebeleidsplan sturing aan de politietaken en stelt binnen de beschikbare manuren per gemeente haar prioriteiten.  

Algemeen Belang zal scherp inzetten op het creëren van een goed lopend verkeerscircuit in en rondom Asten. We moeten onze winkels en voorzieningen altijd goed bereikbaar houden en dit voor alle mogelijke vervoerstypen (auto, fiets, brommers, scootmobiel, te voet etc.). De situatie rondom de Markt in Asten zal uitgebreid opnieuw besproken worden. Wellicht nopen nieuwe inzichten voor een andere benadering. Het blijvend aanpakken van slechte omstandigheden aangaande de infrastructuur is een must voor Algemeen Belang. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente er alles aan doet om een zo veilig mogelijk gemeente te zijn. 

Sociaal Domein

Algemeen Belang wil de nodige aandacht voor een goed jongerenbeleid. We willen het jongerenwerk mogelijkheden geven, waardoor een groter deel van de Astense jeugd goed begeleid wordt. Jong Nederland, Scouting en de vele sportclubs werken preventief en zorgen samen met de gemeente voor uitvoering van een goed jeugdbeleid. Ze maken jongeren maatschappelijk actief, bieden jeugd plezier, uitdaging en structuur en leren kinderen wat respect, zelfstandigheid en samenwerken betekent. Dit zijn plezierige ontwikkelingskansen als basis voor een evenwichtig bestaan, ook voor jeugd en jongeren, die iets minder goed kunnen meekomen dan anderen. Laten meedoen is immers een kerntaak van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De transitie van de Jeugdzorg naar gemeenten biedt de kans om het jeugdbeleid in onze gemeente goed te bekijken en waar nodig te verbeteren. 

De gemeente probeert regeldruk en bureaucratie voor de genoemde organisaties te voorkomen, door bijvoorbeeld het vermijden van overdreven papierwerk bij subsidieaanvragen. Het kan niet zo zijn, dat bepaalde kinderen uitgesloten worden van deelname. We moeten dan ook zorgen voor duidelijke informatie over de mogelijkheden, die we als gemeente bieden. 

Zoals Algemeen Belang ook de afgelopen jaren heeft gedaan, blijven wij gaan voor een goed scala aan onderwijsmogelijkheden. Een goede spreiding en gegarandeerde kwaliteit van de betreffende scholen is daarbij de basis. Met de schoolbesturen is het SHP (scholen-huisvestings-plan) tot stand gekomen. De eerste ontwikkelingen hierin zijn al gestart. Dit zullen we dan ook volgens afspraken uitvoeren, alleen als er dringende redenen zouden zijn om enigszins af te wijken zal Algemeen Belang dit kritisch bekijken. 

Naast de voorzieningen in het basisonderwijs wil Algemeen Belang handhaving van de voorziening in het voorgezet onderwijs en verdere uitbreiding van de mogelijkheden voor volwassenen- en oudereneducatie. Het aanbod aan cursussen voor volwassenen en ouderen moet afgestemd worden op de vraag en de behoefte. Bij het vaststellen van een eigen bijdrage in de kosten voor deelname wordt waar mogelijk ook gekeken naar draagkracht. 

Algemeen Belang wil continu gebruik maken van alle onderzoeksmogelijkheden ten aanzien van achterstandssignalering en ontwikkeling. We willen meer aandacht besteden aan het tegengaan van schoolverzuim en het multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen. Handhaving en alerte controle bij schoolverzuim blijft hierbij een speerpunt. 

Naast welvaart, economie, veiligheid e.d. zijn welzijn en zorg voor de medemens volgens Algemeen Belang van wezenlijk belang en dus speerpunt van beleid. Het niveau van onze zorgvoorzieningen dient op een zo hoog mogelijk peil gehouden te worden inclusief de zaken, die door het Rijk aan ons zijn overgedragen. Dit zal een blijvende opgave en zorg zijn. Met name willen we hier de jeugdzorg benoemen. Daarbij richten we ons op preventie, die kan leiden tot vermindering van problemen in de toekomst. Door een integrale aanpak voorkomen we dat hulpverleners langs elkaar werken. Cruciaal voor het functioneren van het jeugdzorgstelsel is een goed ingerichte, sterke eerstelijnszorg.  

Onis Welzijn is een belangrijke partner in het welzijn voor onze inwoners. Wij ondersteunen en waarderen het goede werk dat zij verrichten. Enkele belangrijke aandachtspunten van hen zijn: 

 • Goede ondersteuning van de mantelzorgers 
 • Vroegsignalering en aanpak van schulden 
 • Investeren in het jongerenwerk 
 • Actieve dorpsondersteuners in de kernen 
 • Aandacht voor de arbeidsmigranten (wonen, werken, taalontwikkeling, onderwijs) 

De gemeente zal binnen het kader van de financiële mogelijkheden mede moeten zorgen voor het invullen van de zich wijzigende vraag. Denk daarbij aan de speciale aandacht die uit dient te gaan naar uiterst belangrijke groepen als de ouderen en mensen met een beperking. Daarbij is er veel aandacht voor het feit dat (bij voornamelijk oudere) mensen Alzheimer snel gaat verdubbelen. In Heusden is nu ook een complex van zorgwoningen gebouwd in samenwerking met diverse instanties. Dit is een goed voorbeeld wat er allemaal mogelijk is. Waar een wil is, is een weg. 

In WMO-termen moeten we op alle prestatievelden een goede score hebben: 

 • sociale samenhang en leefbaarheid 
 • ondersteuning van jeugdigen met problemen  
 • ondersteuning van ouders van jeugdigen met problemen 
 • geven van advies en informatie  
 • cliëntondersteuning 
 • ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers 
 • bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer  
 • verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking 
 • bieden van maatschappelijke opvang  
 • bevorderen van geestelijke gezondheidszorg  
 • het aanpakken van verslavingsproblemen 

Met name op het gebied van individuele voorzieningen maar vooral ook op het gebied van maatschappelijke participatie kan Asten nog steeds verbeteren. Ook de afstemming van hulp bij het huishouden met zorgfuncties en arbeidsparticipatie kan beter. De gemeente houdt de nieuwe ontwikkelingen m.b.t. de sociale vernieuwing nauwlettend in de gaten en wil ook op dit terrein in de kopgroep zitten. 

Algemeen Belang ziet voor de gemeente als één van haar kerntaken het bevorderen van deelname van ouderen aan het dorpsgebeuren. De zorg voor ouderen is ook één van de onderdelen in het beleid t.a.v. de kleine kernen. Na de coronaperiode moeten de activiteiten voor ouderen weer de passende aandacht krijgen. 

De Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Asten-Ommel en afdeling Heusden, blijft nauw bij het gemeentelijke ouderenbeleid betrokken. Er dient volop aandacht te zijn voor de vergrijzing en de behoeften van de senioren.  Algemeen Belang blijft zich vinden in de voorstellen die Seniorenvereniging Asten-Ommel doet op het gebied van:  

 • Huisvesting: geschikte en betaalbare woonvoorzieningen ook in Ommel en Heusden; verruiming van de regelgeving betreffende inwoning door ouders; nieuwe huisvesting voor ouderen en mensen met een beperking zo dicht mogelijk bij de voorzieningen voor ouderenzorg/ zorgpunten, bij de medische dienstverlening en bij de overige centrumvoorzieningen zoals winkels, banken etc. 
 • Socialisering van Ouderen: aandacht voor veiligheid rondom de woonplek; betrekken van o.a. VAC bij alle veranderingen in de openbare ruimten zoals aanleg van trottoirs, wegen, vluchtheuvels, op- en afritten; bereikbaarheid van winkelcentra voor ouderen en mensen met een beperking; bevorderen winkelmogelijkheden in kleine kernen. 
 • Veiligheid en verkeer: goede infrastructuur voor het langzame verkeer met ook begaanbare trottoirs met oversteekplaatsen voor rolstoelen en rollators; voldoende parkeerplaatsen voor mensen met een beperking waar dat gewenst is; onderzoek naar noodzakelijke oversteekplaatsen; toetsen van aanleg en reconstructies van wegen vanuit het aspect veiligheid met Seniorenvereniging Asten-Ommel. 
 • Zorg en welzijn: aandacht voor vrijwilligersbeleid; ontwikkelen van beleid om in het dreigende tekort aan vrijwilligers en mensen voor de mantelzorg te voorzien; regie van de gemeente bij overleg tussen aanbieders en vragers op de terreinen Wonen, Welzijn en Zorg; steunen van een onderzoek van Savant of de Zorgboog naar mogelijkheden van pakketten met aanvullende zorg in de kleine kernen; actief minimabeleid bij de leges voor paspoort/identiteitsbewijs; zorgen voor een informatiepakket voor iedere inwoner van Asten die 65 jaar wordt met relevante informatie over regelgeving en deelname aan activiteiten. 

Algemeen Belang is het met de Seniorenvereniging Asten-Ommel eens dat: 

 • Er meer aandacht nodig is voor het faciliteren van huisvesting en opleiding/cursussen voor ouderen/senioren. 
 • De vereniging zich kan inzetten voor de gemeenschap. Daarbij is een goede samenwerking met Onis/professionals nodig en wordt zorgvuldig bekeken welke taken de vereniging verantwoord zou kunnen overnemen van een welzijnsorganisatie als Onis. Het resultaat is lagere kosten voor de gemeente en voor alle partijen: een win-winsituatie. De Seniorenvereniging Asten-Ommel heeft allerlei specialismen (oudgedienden) binnenshuis en wil deze graag delen met eenieder. 
 • De hiervoor genoemde prioriteiten/ wensen op het gebied van huisvesting, socialisering van ouderen, veiligheid, verkeer, zorg en welzijn voldoende aandacht moeten krijgen. Er dient ook regelmatig overleg tussen de seniorenvereniging en de politiek te zijn. 
 • De Seniorenvereniging Asten-Ommel ongewenste situaties kan melden (de Oren en Ogen van) ter bevordering van een veiligere en sociale leefbaarheid binnen onze gemeenschap.  
 • Senioren een belangrijke rol vervullen als vrijwilliger, mantelzorger, opvang kleinkinderen en delen van kennis en ervaring met jongere generaties. 
 • We het woord ONTMOETEN tastbaar maken: ‘wie goed doet, goed ontmoet’.   

Volgens Algemeen Belang dient Asten als gemeente volledig ‘ouderenvriendelijk’  te zijn. Maatregelen op diverse beleidsterreinen (verkeer, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting e.d.) worden getoetst aan gevolgen voor ouderen.  

Bij haar beleid betreffende uitkeringsgerechtigden tracht de gemeente deelname aan het maatschappelijke verkeer te bevorderen. Zij geeft goede budgetvoorlichting en voorlichting over de mogelijkheden van bijzondere bijstand en het gemeentelijke minimabeleid. Het gemeentelijke minimabeleid dient gecontinueerd te worden met een jaarlijkse evaluatie en een gerichte voorlichting aan de burgers. 

De verantwoordelijkheid voor de mantelzorg is steeds meer bij de gemeenten komen liggen, zowel in financiële als in maatschappelijke zin. Ook Algemeen Belang erkent de steeds zwaarder wordende rol van de mantelzorger binnen het veranderende zorgklimaat. Naast een toenemend gewicht van de mantelzorger in een goede Astense gemeenschap wordt ook de vrijwilliger in Asten steeds belangrijker. Er zal de komende jaren meer aandacht moeten zijn voor de rol van die vrijwilligers. Wij zijn dan ook voorstander van het terugbrengen van het steunpunt Mantelzorg naar Asten. Informatie en ondersteuning ziet Algemeen Belang daarbij als belangrijke taken voor de gemeente. Ook het zo min mogelijk bureaucratisch benaderen van de cliënt en de mantelzorger dient uitgangspunt te worden.  

Wonen, werken en welzijn zijn voor ons kernpunten.  

Voor Algemeen Belang is elke wijk belangrijk. Bewoners, ondernemers, ouderen, verzorgers/ specialisten (politie/ sociaal werk) moeten betrokken worden bij de invulling van zaken die het leefklimaat in de betreffende wijk ten goede moeten komen.  

De bibliotheek vindt haar nieuw onderkomen in 2022 in het nieuwe gemeenschapshuis en zal daar een onderdeel zijn van het totale geheel. Niet voor niks noemt de bibliotheek zichzelf ‘de motor van een vaardige samenleving’. Wij vinden het erg belangrijk om de wet WSOB te ondersteunen, zodat er een goede (digitale) taal- en leesvaardigheid is bij alle inwoners van Asten. Wij denken dan ook dat het een ‘uitgelezen’ kans is om alle Astenaren kennis te laten maken met deze vernieuwde en bij-de-tijdse bibliotheek en onder het genot van een kopje koffie een boek of tijdschrift te gaan lezen. Algemeen Belang heeft een belangrijke (mede-)bijdrage geleverd.  

In het vierde hoofdgebied ‘Economie en Financiën’ wordt recreëren nader toegelicht. 

Ruimtelijk Domein

Ruimtelijk richten we ons op het aanpassen van de ruimte ten behoeve van: 

 • Het scheppen van een hoogwaardig leef- en woonmilieu (met een prima 
  verkeersveiligheid/vernieuwde technieken indien betaalbaar toepassen) 
 • Het extra inzetten op veiligheid is indien nodig voor ons als partij bespreekbaar 
 • Het bevorderen van recreatie, sport en toerisme. Daarbij bieden we toeristische bedrijven kansen voor zover mogelijk binnen wettelijke kaders 
 • Het stimuleren van het bedrijfsleven 
 • Het op peil houden van een aanlokkelijke kom van Asten: het ‘mooi’ houden van Asten en daarbij verpaupering tegengaan 

Volgens Algemeen Belang moeten we blijven zorgen voor behoud en verbetering van de natuur, ook op langere termijn. Wat nu nog teloorgaat, is moeilijk terug te winnen. Dit stelt eisen aan de gemeente als consument en beheerder, maar ook aan de burger en het bedrijfsleven. 

De gemeente zorgt in het kader van afvalpreventie voor goede voorlichting aan de Astense inwoners en bedrijven, teneinde de bewustwording (aankoop, gebruik, verbruik) te vergroten. Men blijft gescheiden afvalinzameling verder doorzetten. De gemeente probeert bodemverontreiniging zoveel als mogelijk te voorkomen. Na vaststelling van de vervuiling gaat de gemeente de kosten op de vervuiler verhalen. Basisuitgangspunt blijft: ‘De vervuiler betaalt’. In het kader hiervan zijn de tarieven van de milieustraat in overleg met de buurgemeente herzien.  

Boven de hiervoor genoemde meer traditionele aandachtspunten gaan we als gemeente Asten nadrukkelijk ook ons steentje bijdragen aan het halen van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. De gemeenteraad van Asten heeft medio 2017 in beginsel ingestemd met een benodigd budget en heeft het college verzocht een plan van aanpak op te stellen om hier verdere uitvoering aan te geven. Ook lopen er al diverse initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Voor Algemeen Belang is het streven naar verbetering een blijvende opgaaf en ze zal steeds naar mogelijkheden en kansen kijken om zich hiervoor in te zetten. 

In het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Asten wordt ingezoomd op zes deelonderwerpen: energie, duurzaam bouwen, afval en materialen, klimaatadaptatie, biodiversiteit en duurzaam inkopen. Nog steeds willen we de komende jaren stappen zetten op het gebied van energie, klimaatadaptatie en duurzaam inkopen. Op deze vlakken is veel in beweging en zijn de opgaves groot. Overkoepelend aan deze thema’s is het noodzakelijk de bewustwording over duurzaamheid te vergroten.  

Door klimaatverandering wordt het gemiddeld warmer. Ook wordt het natter én droger. De neerslag zal steeds vaker in piekbuien vallen, grote hoeveelheden neerslag in korte tijd. Dat kan leiden tot overlast zoals water op straat en overbelasting van het riool, waardoor water ongezuiverd in het oppervlaktewater terechtkomt. Dit brengt weer extra gezondheidsrisico’s en o.a. vuil- en stankoverlast met zich mee.  
Er zullen echter ook meer droge periodes zijn. Daardoor raakt de balans in de natuur verstoord. Daarom moeten we verstandig met ons water omgaan: bufferen (in de bodem vasthouden) of tijdelijk bergen voor droge tijden en als het nodig is overtollig water afvoeren. Het Gemeentelijk Rioleringsplan voor onderhoud en vervanging krijgt daarom meer aandacht. 

Diverse punten zijn de afgelopen jaren al aangepakt of worden binnenkort verholpen. Ook bij de woningbouwprojecten zien we hiervoor de nodige aandacht om met de waterproblematiek om te gaan. Algemeen Belang streeft ernaar dat de wateroverlast tot het uiterste wordt teruggedrongen bij de nu bekende knelpunten. Wat de toekomst betreft, moeten we goede analyses maken om dit te voorkomen.  

Wat kunnen we als gemeente (maar ook soms als burger zelf) doen?  

 • Voor meer groen en minder verharding zorgen in woonwijken en in de openbare ruimte. Dit zorgt voor minder wateroverlast. Ook kunnen we zuinig zijn op bestaande groenstructuren, braakliggende gronden etc.  
 • Met het waterschap aan ecologische verbindingszones werken. 
 • Meer (tijdelijke) waterberging in plassen en sloten of op bv. waterpleinen maken.  
 • Met het waterschap klimaatstresstesten houden voor de gemeente: waar zitten de zwakke plekken t.a.v. wateroverlast e.d. en op basis daarvan een realistisch plan van aanpak opstellen om de gemeente klimaatbestendig te maken. 
 • Water een belangrijk thema maken bij de opstelling van omgevingsvisies en andere ruimtelijke plannen en grote projecten. 
 • Water een issue maken in de renovatieplannen van sociale woningbouw door daar vroegtijdig met de woningbouwvereniging over te spreken. 

Wat het Buitengebied betreft zal samen met land- en tuinbouworganisaties en milieuorganisaties gekeken moeten worden naar de invulling voor de lange termijn. 
Het spanningsveld tussen wonen/gezondheid en agrarisch ondernemen zal eindelijk goed opgepakt moeten worden. De nieuwe omgevingsvisie en bijdrage van de burger geeft hier al richting aan. Daarbij zal volgens Algemeen Belang meer aandacht besteed moeten worden aan de veranderingen die zich in de agrarische bedrijfstak voordoen.  

Continuïteit en werkgelegenheid zijn naast milieu en landschap kernbegrippen. De agrarische sector is en blijft voor Algemeen Belang van wezenlijk belang voor Asten. 

De agrofood moet innovatiever en meer duurzaam worden om zodoende een belangrijke economische bijdrage te leveren aan onze gemeenschap.

Huisvesting van buitenlandse werknemers (goed en humaan) blijft de aandacht vragen.  
Het gaat immers nog steeds om enorme aantallen. Dit dient te gebeuren op een goede, verantwoorde en vooral efficiënte manier, waarbij andere bewoners van Asten geen/zo weinig mogelijk overlast ondervinden. 

Wat Algemeen Belang betreft hebben we ook een plicht naar onze arbeidsmigranten. Deze moeten we in goed overleg en volgens de geldende normen huisvesten, waarbij we alle mogelijke woonvormen onderzoeken en niets bij voorbaat uitsluiten.  

We willen ervoor zorgen, dat zoveel mogelijk vrijkomende huurwoningen dan wel koopwoningen in onze gemeente beschikbaar zijn voor onze eigen woningzoekende jongeren, ouderen etc. Algemeen Belang heeft hiervoor de motie ‘anti-speculatie beding’ ingediend, welke is aangenomen door de raad. Hierdoor wordt het voor beleggers steeds moeilijker om meerdere huizen voor zichzelf te kopen. Dit mag namelijk nooit de bedoeling zijn, we dienen er alles aan te doen om dit te voorkomen!  

Volgens Algemeen Belang dient woningbouw nog meer prioriteit te krijgen. ‘Bouw naar behoefte’, dat is de stelregel, goed verdeeld over alle drie de kerkdorpen. 
Gezorgd wordt voor voldoende mogelijkheden voor zelfbouwers/ woningkopers en voor betere invulling van de woonbehoefte van doorstromers, oudere en jongere Astenaren, maar ook voor gehandicapten. Zolang we kunnen, moeten we blijven werken met startersleningen, om ervoor te zorgen dat onze jongeren ook in onze gemeente kunnen blijven wonen. We hanteren reële grondprijzen: Asten heeft nog steeds een van de laagste grondprijzen in de regio. 

We blijven in gesprek met woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars om duurzame, betaalbare (starters)woningen te blijven bouwen zowel voor koop als verhuur, die ook voor mensen met een lager inkomen haalbaar zijn. 

Er zal strenger gecontroleerd moeten worden op een juist verkeersgedrag en de (jonge) verkeersdeelnemer zal beter voorgelicht moeten worden. Ook wil Algemeen Belang initiatieven ondersteunen, die leiden tot een betere bewustwording van onze deelname in het dagelijks verkeer. Gemeente, politie en onderwijs dienen samen de verantwoordelijkheid te nemen. De gemeente zal moeten zorgen voor een grotere veiligheid van de mensen, die in het verkeer minder snel zijn of die gehinderd zijn in hun gehoor of zicht (verbeterende technieken toepassen waar mogelijk en indien betaalbaar). 

Iedere burger dient een keuze te kunnen maken op welke wijze hij of zij zich binnen Asten en de kerkdorpen wil verplaatsen. Natuurlijk zal het centrum bereikbaar moeten blijven voor auto’s. Woonwijken dienen bij voorkeur afgeschermd te worden van doorgaand verkeerd. De mobiliteit van onze burgers wil Algemeen Belang blijven bevorderen. Het bevorderen van een lokaal veilig wegennet (o.a. verlichting en veilige wegen en 30- en 60 kilometerzones) is een taak van onze gemeente. 

Wij vinden het erg belangrijk dat de gemeente zorgt voor een goede en gerichte straatverlichting daar waar nodig. We proberen echter ook te besparen op kosten en energieverbruik. Algemeen Belang blijft voorstander van waar het nodig is ‘meer’ waar het minder kan ‘minder’.  Het zou mooi zijn als het initiatief voor (deels) verlichte oversteekplaatsen van Algemeen Belang echt vorm krijgt in Asten. 

Economie en Financiën

Werkgelegenheid in en rondom Asten handhaven en bevorderen, dat is waar Algemeen Belang voor gaat. SHI is een goed voorbeeld waar Algemeen Belang zich voor heeft ingezet: een bedrijf met voornamelijk Astense en Somerense werknemers, waaronder mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, een bedrijf met bijna 300 arbeidsplaatsen. Algemeen Belang wil dat de gemeente nog beter en meer oplossingsgericht gaat reageren op nieuwe ontwikkelingen van lokale ondernemers. Maatwerk waar mogelijk. Na het succesvol afronden van Florapark richten we het vizier op plekken waar mogelijk meer bedrijven kunnen worden gevestigd om onze gemeente Asten economisch sterk en aantrekkelijk te houden en voldoende werkgelegenheid te creëren voor onze burgers. 

Algemeen Belang gaat uit van het principe ‘gelijke rechten en plichten voor alle ondernemers en initiatiefnemers’. Aanvragen moeten zorgvuldig worden afgewogen waarbij gelijkheid, transparantie, economische belangen etc. uitermate kritisch tegen het licht gehouden worden. Achteraf klagen over verpaupering van ons centrum is voor ons geen optie, zorg voor een mooi, goed bereikbaar en sterk centrum waar het goed ondernemen is. Dat is ons devies! We waren daarom ook blij dat ons idee/voorstel destijds om overal bloembakken te hangen in Asten in ruime meerderheid werd aangenomen. Dit verfraait aanzienlijk ons winkelgebied. Ook ons voorstel om het Burgemeester Ploegmakerspark te gaan verlichten, heeft gehoor gekregen binnen de raad en zal begin 2022 uitgevoerd gaan worden. Dit geeft voor veel van onze burgers een veiliger gevoel dan het donkere park zoals het nu is in de avonduren. Men moet ook ’s avonds veilig door het park kunnen wandelen. 

Algemeen Belang wil een klimaat behouden waarin ondernemersvriendelijk wordt gehandeld. We willen een bijdrage leveren bij het zoeken naar nieuwe bronnen van inkomsten zoals toerisme en recreatie. Nieuwe recreatieve ideeën zijn meer dan welkom en indien ze voldoen aan de beleidsregels moeten we er ruimhartig voor open staan. Daarbij willen we actief deelnemen in organisaties ter bevordering of stimulering van werkgelegenheid en impulsen geven ter bevordering van industrie. Er dient helder gecommuniceerd te worden naar (startende) ondernemers over het dienstenpakket van de gemeente. Bij aanbestedingen van de gemeente zelf wordt in eerste instantie en waar mogelijk gebruik gemaakt van lokale partijen, mits die tegen concurrerende voorwaarden kunnen leveren. 

Algemeen Belang wil ook kansen en mogelijkheden benutten voor re-integratie en werkgelegenheid voor langdurig werklozen (ook als gemeentelijk bedrijf zelf). Algemeen Belang wil blijvende actieve betrokkenheid van het bedrijfsleven, het Centrummanagement, de OVA en het ICAS bij de toekomstige ontwikkelingen in Asten.  

Wat het Centrum betreft krijgen ondernemers alle mogelijkheden om te ontwikkelen. De gemeente zal geschapen verwachtingen en uitgangspunten respecteren. De huidige gaten in het centrum worden opgevuld, ook hier in overleg met o.a. Centrummanagement. We herbestemmen en laten leegstaande panden herontwikkelen, waarbij we naar alle mogelijkheden kijken. Het bezoek en van het centrum moet niet alleen winkelen, maar ook een beleving zijn.  

Volgens Algemeen Belang dient de beschikbare ruimte in de gemeente Asten een evenwichtig geheel te vormen met ruimte voor wonen, werken (inclusief toerisme/ agrarische sector), sport en recreatie. Deze hoofdfuncties moeten goed in harmonie met elkaar blijven. Recreatie in het decor van een mooi buitengebied.

Algemeen Belang is van mening dat er voor het welzijn van een samenleving een breed scala aan voorzieningen aanwezig dient te zijn, waarin de burger de gelegenheid krijgt zich te ontspannen. De behoefte aan beweging voor jong en oud zal de komende jaren alleen maar toenemen. We hebben het afgelopen jaar 2020/2021 kunnen zien wat voor impact het coronavirus heeft gehad op de hele wereld, als je ineens op allerlei manieren beperkt wordt in je dagelijkse gang van zaken. Des temeer zal Algemeen Belang zich sterk blijven inzetten voor een gezond verenigingsleven in ons dorp in welke vorm dan ook.

Binnen het huidige subsidiebeleid kunnen verenigingen/sportorganisaties een ondersteuning ontvangen. Vrijwilligerswerk dient aantrekkelijk te worden gemaakt. De gemeente blijft deskundigheidsbevordering van vrijwilligers ondersteunen. Algemeen Belang neemt initiatieven van verenigingen serieus en kijkt als er voldoende draagvlak is wat er eventueel wel of niet kan, mits financieel verantwoordelijk. Daarbij denken wij aan methodes, technieken, multifunctioneel gebruik etc. Het sportmanifest zal daarin meegenomen worden. 

Algemeen Belang steunt het streven om muziek, kunst en toneel voor alle burgers bereikbaar te houden door zo veel als mogelijk de amateurkunst, het amateurtoneel en de muziekuitoefening te bevorderen. 

Ook de volkstuinen blijven in Asten en als het ook maar even kan op de huidige plek. Het museum vervult een belangrijke rol binnen toeristisch en recreatief Asten (naast de educatieve mogelijkheden).  

Algemeen Belang zal naar wegen blijven zoeken om het museum (via vrijwilligers/ sponsoring/ subsidies van derden) open te houden. Wel moeten we paal en perk stellen aan de kosten voor de Astense gemeenschap. 

Algemeen Belang heeft als eerste prioriteit het verstandig investeren in de voorzieningen voor onze eigen burgers en het veilig omgaan met het geld van de gemeenschap voorop staan. We moeten niet meer uitgeven dan in de portemonnee zit, zoals we de afgelopen vier jaar ook gedaan hebben.  

Algemeen Belang heeft als basisregel dat de woonlasten voor de burger niet sterk mogen stijgen: indien enigszins mogelijk alleen met de inflatie. Daarom heeft Algemeen Belang de afgelopen jaren het voortouw genomen bij aanzienlijke bezuinigingen. Alleen noodzakelijke extra investeringen in veiligheid en welzijn kunnen volgens ons in beperkte mate lastenverhoging legitimeren.  

De gemeente moet een zuinige en gezonde financiële politiek voeren met nadruk op het op peil brengen en houden van de basisvoorzieningen. Bij nieuwe investeringen en uitgaven zal er sprake moeten zijn van een goede dekking. Bij een tekort aan middelen zullen we bestaand beleid moeten heroverwegen. Voor de financiering van nieuwe taken, die door het Rijk zijn overgeheveld, moet primair dekking gevonden worden in de door het Rijk meegeleverde middelen. In de gemeentelijke doorberekening van kosten vormt het principe, dat de vervuiler moet betalen, de basis.  

De gemeente Asten heeft een -voor dit type gemeente- goed vergelijkbaar personeelsbestand. Asten dient sober om te springen met inhuur van externe krachten. Een sobere en efficiënte aanpak is belangrijk en mogelijk door samenwerking met andere gemeenten. We acteren met gezond boerenverstand: niet de taken bij anderen/externe inhuur op het bordje leggen, waardoor de Astense burger uiteindelijk nog meer moet gaan betalen.  

Bij het opstellen van het nieuwe Actieplan 2022-2026 zijn de leden van de gemeenteraad verantwoordelijk voor een gezamenlijke, financieel gezonde visie en zijn de leden van het college van B&W verantwoordelijk voor een juiste uitvoering en benodigde transparantie.  Bij het tarievenbeleid in Asten wordt zo veel als mogelijk en nodig rekening gehouden met de noodzaak om de financieel zwakken in de gemeenschap te ontzien. In Asten blijven we de blauwe parkeerkaart gebruiken en moet invoering van parkeerbelasting tot het uiterste vermeden worden volgens Algemeen Belang. Een bezoek aan het centrum van Asten, onze middenstand en horeca moet ten alle tijden aantrekkelijk blijven. 

© Copyright - Algemeen Belang Asten