Verkiezingsprogramma
Algemeen Belang

Algemeen Belang wil voortdurend zuinig beleid met speciale aandacht voor de welzijnssector, sportvoorzieningen, wonen en werken, de leefbaarheid in de dorpskernen Asten, Heusden en Ommel. Doortastend, eerlijk, maar zuinig

Inleiding

Dankzij de coalitie met Algemeen Belang in het college van B&W is de afgelopen jaren een veelheid aan projecten en zaken gerealiseerd:

 1. De gemeentelijke financiën zijn op orde dankzij zuinig beleid.
  Hierdoor zijn de lasten voor de Astense burgers en bedrijven laag kunnen blijven. Veel lager dan in de meeste buurgemeenten. In 2017 konden de woonlasten in Asten zelfs omlaag!
 2. Onze financiën zijn vooral op orde door forse bezuinigingen op de eigen gemeentelijke kosten, met daarnaast slechts een beperkte lastenverhoging en een gematigde besparing op subsidies.
 3. De oudere bedrijventerreinen (Molenakkers/’t Hoogvelt) waren al eerder vernieuwd. Daaraan is toegevoegd het nieuwe Florapark en een uitbreiding via het nieuwe bestemmingsplan Kanaalzone. Dit alles geschiedde in prima samenwerking met ondernemers (veelal leden van OVA en ICAS). De meeste percelen op Florapark zijn al verkocht.
 4. Het centrum van Asten is ook de afgelopen jaren fors aangepakt. Na het Molenplein, de Mgr. Den Dubbeldenstraat, de Tuinstraat, de Burgemeester Frenckenstraat, de Markt en een deel van de Prins Bernhardstraat zijn de afgelopen jaren de hoek Wilhelminastraat met het Koningsplein, de Burgemeester Wijnenstraat, een deel van de Lindestraat, de Schoolstraat, de Heerbaan, de Beatrixlaan en de Hoogstraat opnieuw ingericht. Het binnenkort opknappen van een groot deel van de Emmastraat/ Wolfsberg, de Jasmijnstraat, Lotusstraat, Klimopstraat en Palmstraat zit in de planning. Ook de Prins Bernhardstraat wordt hierin meegenomen. Het ziet er zelfs naar uit, dat het pandje van Anneke de Bruijn op het Koningsplein opgeruimd kan worden.De markt en omgeving zijn verfraaid in overleg met Centrummanagement. Deze commissie is de afgelopen jaren goed van start gegaan.
 5. De sportvoorzieningen en het complex van Den Dissel zijn of worden aangepakt en geprivatiseerd. De voorzieningen van HCAS en Klimop worden als laatste in 2018 aangepakt. Ook de veldproblematiek van NWC kan eindelijk worden opgelost, met een bijdrage van NWC zelf. Ook de parkeerproblematiek rond sportpark ’t Root wordt aangepakt.
 6. Na het realiseren van de gemeenschapshuizen in Heusden en Ommel worden plannen gemaakt voor een nieuw/vernieuwd gemeenschapshuis in Asten. De plannen worden samen met de gemeente gemaakt met als inzet een voor gemeente en gebruikers betaalbaar gemeenschapshuis.
 7. Vrijwel alle bestemmingsplannen zijn up-to-date of worden binnenkort vernieuwd (bestemmingsplan Florapark, Prinsenmeer, Kanaalzone, Industrielaan/Prins Bernhardstraat, Buitengebied, Heusden Oost, Loverbosch fase 2). In sommige gevallen, zoals bij het Prinsenmeer en de Kanaalzone, is dit de basis voor een flinke kwaliteitsslag.
 8. We hebben geld klaar liggen voor verdere belangrijke noodzakelijke investeringen in de infrastructuur, zoals gezegd de Emmastraat/ Wolfsberg, de Palmstraat en omgeving, maar ook het fietspad langs het overige gedeelte van de Meijelseweg en de Heesakkerweg.
 9. De woningbouw is in met name Asten en Heusden volledig vlotgetrokken. Ommel moet wat Algemeen Belang betreft zo snel mogelijk volgen. We hebben daarbij de afgelopen vier jaar een voorzichtig grondbeleid gevoerd.  We hebben dus geen miljoenen hoeven af te boeken zoals veel andere gemeenten!
 10. In het buitengebied van Asten, Heusden en Ommel wordt ook glasvezel aangelegd.
 11. De Astense burger ervaart de omgeving als veilig en de dienstverlening van de gemeente wordt gemiddeld positief beoordeeld.

Al deze punten hebben we bereikt ondanks telkens weer nieuwe bezuinigingen, die de diverse kabinetten van VVD en voorheen PVDA deels gesteund door CDA, D66 en CU over de gemeenten hebben uitgestort.

Daarnaast zijn we geconfronteerd met forse tekorten in het Sociaal Domein, die de komende tijd gerepareerd moeten worden!

Eind 2017 hebben we ons nieuwe verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2018-2022 uitgewerkt.

Daarbij hebben we o.a. gebruik gemaakt van de signalen van de KBO’s, dorpsraden, veel Astense verenigingen, de OVA en het ICAS, individuele burgers en ondernemers. We hebben op een rij gezet wat er de komende jaren in de gemeente Asten moet gebeuren rond:

– Financiën/lasten voor de burger: verantwoord en zuinig omgaan met het geld van de burger.
– De welzijnssector en in het bijzonder de ouderenzorg.

Algemeen Belang wil na een grondige analyse van inkomsten, uitvoeringskosten en programmakosten de onevenwichtige situatie in het Sociaal Domein fundamenteel op orde brengen!

– Het (sport-)voorzieningenniveau in Asten, Heusden en Ommel
– Wonen en werken
– Veiligheid en handhaving

Belangstellenden kunnen hun suggesties over de ontwikkeling van Asten nadrukkelijk inbrengen via de site van Algemeen BelangHeeft u zaken, die volgens u belangrijk zijn in de komende jaren in onze gemeente, klik dan op www.algemeenbelangasten.nl. Want ons programma is een dynamisch programma.

Voor Algemeen Belang verliepen de verkiezingen van 2010 en met name 2014 uiterst succesvol met duidelijke stemmenwinst en dus bredere steun van de Astense bevolking. Algemeen Belang won in 2014 maar liefst ruim 42% aan stemmen en ging van 3 naar 5 zetels.

Na een korte periode van coalitievorming (uiteindelijk) met CDA en Leefbaar Asten  is Algemeen Belang met 1 wethouder, 5 raadsleden en 2 burgercommissieleden aan de slag gegaan om zo veel mogelijk ons verkiezingsprogramma en daarnaast het coalitieprogramma ingevuld te krijgen.

Terugkijkend op de afgelopen vier jaren kunnen wij concluderen dat wat Algemeen Belang heeft aangedragen veelal geleid heeft tot verbetering van het woon-  werk-  en leefklimaat in onze gemeente Asten.

Belangrijke voorbeelden: het in de hand houden van de lokale tarieven en belastingen, aanpak van het centrum van Asten, versnelling van de woningbouw en het nieuwe bedrijventerrein Florapark.

We hadden een snellere en betere realisatie van b.v. Florapark willen bereiken, maar hebben te maken gehad met forse vertraging door enkele bezwaren bij de Raad van State. Ook liep de samenwerking in de Peel niet zoals gewenst, omdat Helmond die samenwerking deels blokkeert.

Maar wat bijzonder goed ging, was een oerdegelijke aanpak van de financiën, zodat de woonlasten voor u als burger van Asten relatief laag bleven ondanks voortdurende forse budgetkortingen door afgelopen kabinetten met VVD, PVDA, CDA, CU en D66.

Wat zoals gezegd ook goed ging was de revitalisering en uitbreiding van bedrijventerreinen als goede basis voor onze lokale bedrijven en meer werkgelegenheid bij o.a. de  toeristische en recreatieve sector.

Het is tijd nieuwe doelen en idealen te benoemen, waar wij als vitale lokale Astense partij voor jong en oud mee aan de slag gaan en weer onderdeel zijn van een strakke en goed functionerende coalitie en een goed college van B&W!

Daarbij tekenen we aan, dat de medio 2017 vastgestelde ‘Toekomstagenda Asten 2030’ ook voor Algemeen Belang op hoofdlijnen richtinggevend zal zijn.

Daarbij gaat het om zo goed mogelijke invulling van de volgende thema’s:

 • Transformatie van het buitengebied (agrarische sector meer in evenwicht met de natuur en de gezondheid van de mensen, naast landbouw ook andere economische sectoren in het buitengebied, hergebruik van VAB’s, substantiële reductie van de uitstoot door de agrarische sector).
 • Vitale kernen (per kern passende woonvormen, adequate voorzieningen met basisonderwijs in alle kernen en voortgezet onderwijs in Asten, saamhorigheid en een evenwichtige bevolkingssamenstelling).
 • Centrumontwikkeling (levendige en uitnodigende dorpscentra, aanpak van leegstand).
 • Klimaatbestendig en energieneutraal Asten (klimaatbestendig, energieneutraal in 2030, versnelling van duurzaamheid, kansen voor toekomstbestendige economische ontwikkeling).

Daarbij is het uitgangspunt en de basis een zelfstandige gemeente Asten die lokaal samenwerkt en die, waar nodig, mikt op regionale samenwerking met o.a. de zes Peelgemeenten, Innovatiehuis de Peel, Senzer en organen als MRE, ODZOB en GGD.

Algemene uitgangspunten Algemeen Belang

Algemeen Belang heeft als primaire doelstelling de mogelijkheden in de gemeente Asten met haar kerkdorpen Asten, Heusden en Ommel verder te ontplooien, zodat wij een goede harmonie kunnen creëren tussen wonen, werken, welzijn en veiligheid.

Algemeen Belang wil het belang van alle inwoners van de gemeente Asten dienen.

Niemand wordt daarbij achtergesteld of extra bevoordeeld.

Belangen van burgers en ondernemers worden gelijk behandeld.

Belangen worden zorgvuldig en eerlijk afgewogen.

Belangrijke doelstelling is om de lasten voor de burgers in de hand te houden.

Deze basisdoelstelling heeft Algemeen Belang ook de afgelopen jaren gehanteerd.

Algemeen Belang concentreert zich uitsluitend op de politiek in Asten, Heusden en Ommel en wordt dus niet gehinderd door politieke belangen elders (landelijk, provinciaal).

Algemeen Belang vindt dat de gemeente er is voor haar burgers en niet andersom.

De gemeente moet zich volgens ons volledig dienstverlenend opstellen en zo ruim mogelijk meedenken in oplossingen bij vragen en problemen van haar burgers en ondernemers.

Algemeen Belang wil voor de periode 2018-2022 goed vertegenwoordigd zijn in de nieuwe gemeenteraad en zoekt vanzelfsprekend deelname in een nieuw te vormen coalitie met deelname in het college van Burgemeester en Wethouders.

Zo kunnen wij de belangen van onze Astense burgers het best behartigen.

We zullen in onderstaande tekst aangeven, hoe we voor u een uitstekend en betaalbaar voorzieningenniveau willen blijven realiseren in Asten, Heusden en Ommel.

Algemeen Belang zal duidelijk stelling nemen en laten zien waar het voor staat.

Laten wij voorop stellen dat wij niet het idee hebben, dat wij het iedereen 100% naar de zin kunnen maken. Door verschillende manieren van denken en afweging van verschillende individuele belangen zal er soms een compromis gesloten moeten worden.

Algemeen Belang dient  -zoals haar naam ook aangeeft- het algemeen belang van alle bewoners en organisaties van Asten en haar kerkdorpen.

Wij zullen in de volgende hoofdstukken meer in detail aangeven, hoe wij onze ideeën en doelstellingen zullen proberen te realiseren in de vorm van kernpunten voor de komende jaren.

Daarbij worden onderwerpen gerangschikt volgens de 5 hoofdgebieden, die we in de Astense begroting ‘nieuwe stijl’ kunnen terugvinden.

Wij denken in oplossingen op het gebied van achtereenvolgens:

 1. Financiën (thema’s als uitkeringen van het Rijk, belastingen, inkomsten en uitgaven).
 2. Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling (thema’s als grondexploitaties, economische ontwikkeling, infrastructuur, ruimtelijke ordening).
 3. Sociaal Domein (thema’s als jeugd, onderwijs, kinderopvang, werk en inkomen, gezondheidsbeleid, maatschappelijke ondersteuning, sport, cultuur, maatschappelijke accommodaties).
 4. Veilig en Schoon (thema’s als veiligheid, vergunningverlening, handhaving, openbare ruimte/groen/riolering/water, afval en milieu).
 5. Bestuur en Dienstverlening (thema’s als bestuur en bedrijfsvoering, dienstverlening, samenwerking).
© Copyright - Algemeen Belang Asten