Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling

Wonen, werken en welzijn zijn voor ons kernpunten.

Voor Algemeen Belang is elke wijk belangrijk. Bewoners, ondernemers, ouderen, verzorgers/ specialisten (politie/ sociaal werk) moeten betrokken worden bij de invulling van zaken die het leefklimaat in de betreffende wijk ten goede moeten komen.

Volgens Algemeen Belang moet woningbouw nog meer prioriteit krijgen.

Bouw naar behoefte moet de stelregel worden, goed verdeeld over alle drie de kerkdorpen. Gezorgd wordt voor voldoende mogelijkheden voor zelfbouwers/ woningkopers en voor betere invulling van de woonbehoefte van doorstromers, oudere en jongere Astenaren, maar ook voor gehandicapten.

Daarbij moet bekeken worden of we kunnen blijven werken met startersleningen, indien dit betaalbaar is voor de gemeenschap.

We hanteren reële grondprijzen; Asten heeft overigens de laagste grondprijs in de regio!
Tevens wordt het arsenaal aan huurwoningen stevig uitgebreid.

Een derde locatie voor woonwagenbewoners is volgens ons niet aan de orde. Het functioneren van de huidige twee locaties moet beter en met meer verantwoordelijkheid voor de bewoners zelf. Illegale instroom van buiten moet worden voorkomen. Ook hier is controle en handhaving van groot belang.

Voor de leefbaarheid van de kernen Heusden en Ommel is het van levensbelang dat de plaatselijk geboren en getogen mensen, zowel ouderen als jongeren, in deze kernen kunnen blijven wonen.

Werkgelegenheid in en rondom Asten handhaven en bevorderen, dat is waar Algemeen Belang voor gaat.

Algemeen Belang wil dat de gemeente nog beter en meer oplossingsgericht gaat reageren op nieuwe ontwikkelingen van lokale ondernemers, zoals we dat ook deden enkele jaren geleden bij Molenakkers/ Hoogvelt.

Na het succesvol afronden van Florapark de komende jaren moet ook het terrein aan de Kanaalzone zo snel mogelijk aangepakt worden.

Algemeen Belang gaat uit van het principe ‘gelijke rechten en plichten voor alle ondernemers en initiatiefnemers’. Algemeen Belang is dan ook mordicus tegen het toestaan van detailhandel op bedrijventerreinen. We willen daarmee concurrentievervalsing voorkomen en onze ondernemers in het centrum in bescherming nemen.

Achteraf klagen over verpaupering van ons centrum is voor ons geen optie: zorg voor een mooi, goed bereikbaar en sterk centrum waar het goed ondernemen is. Dat is ons devies!

Algemeen Belang wil een klimaat behouden waarin ondernemersvriendelijk wordt gehandeld. We willen een bijdrage leveren bij het zoeken naar nieuwe bronnen van inkomsten zoals toerisme en recreatie.

Daarbij willen we actief deelnemen in organisaties ter bevordering of stimulering van werkgelegenheid en impulsen geven ter bevordering van industrie. Er moet helder gecommuniceerd worden naar (startende) ondernemers over het dienstenpakket van de gemeente.

Bij aanbestedingen van de gemeente zelf wordt in eerste instantie en waar mogelijk gebruik gemaakt van lokale partijen, mits die tegen concurrerende voorwaarden kunnen leveren.

Binnen de VVV wordt overleg en meer gezamenlijke actie op toeristisch gebied nagestreefd.

Algemeen Belang wil ook kansen en mogelijkheden benutten voor re-integratie en werkgelegenheid voor langdurig werklozen (ook als gemeentelijk bedrijf zelf).

Algemeen Belang wil blijvende actieve betrokkenheid van het bedrijfsleven, het Centrummanagement, de OVA en het ICAS bij de toekomstige ontwikkelingen in Asten.

Wat het Centrum betreft krijgen ondernemers alle mogelijkheden om te ontwikkelen. De gemeente zal geschapen verwachtingen en uitgangspunten respecteren. De huidige gaten in het centrum worden opgevuld, ook hier in overleg met o.a. Centrummanagement.

We herbestemmen en laten leegstaande panden herontwikkelen.

 Volgens Algemeen Belang moet de beschikbare ruimte in de gemeente Asten een evenwichtig geheel vormen van ruimte voor wonen, werken (inclusief toerisme/ agrarische sector), sport en recreatie. Deze hoofdfuncties moeten goed in harmonie met elkaar blijven. Recreatie in het decor van een mooi buitengebied!

Ruimtelijk richten we ons op het aanpassen van de ruimte ten behoeve van :

  • het scheppen van een hoogwaardig leef- en woonmilieu (met een prima verkeersveiligheid)
  • bevorderen van recreatie, sport en toerisme

Daarbij bieden we toeristische bedrijven  kansen voor zover mogelijk binnen wettelijke kaders.

  • stimuleren van het bedrijfsleven
  • het op peil houden van een aanlokkelijke kom van Asten: het ‘mooi’ houden van Asten en daarbij verpaupering tegengaan.

Wat het Buitengebied betreft zal samen met land- en tuinbouworganisaties en milieuorganisaties gekeken moeten worden naar de invulling voor de lange termijn.

Het spanningsveld tussen wonen/gezondheid en agrarisch ondernemen zal eindelijk goed opgepakt moeten worden!
Daarbij zal volgens Algemeen Belang meer aandacht besteed moeten worden aan de veranderingen die zich in de agrarische bedrijfstak voordoen.

Continuïteit en werkgelegenheid zijn naast milieu en landschap kernbegrippen. De agrarische sector is en blijft voor Algemeen Belang van wezenlijk belang voor Asten.

Maar de agrofood moet innovatiever en meer duurzaam worden als tweede economische pijler in Brabant. Ook in Asten moeten we komen tot een zorgvuldige bedrijfsvoering in de veehouderij en een sanering van knelpunten.

Huisvesting van buitenlandse werknemers (goed en humaan) blijft de aandacht vragen.
Het gaat immers nog steeds om enorme aantallen. Dit dient te gebeuren op een goede, verantwoorde en vooral efficiënte manier, waarbij andere bewoners van Asten geen meer dan normale overlast ondervinden.