Algemeen Belang heeft het veilig omgaan met het geld van de gemeenschap en als eerste prioriteit het verstandig investeren in de voorzieningen voor onze eigen burgers voorop staan!

Zoals ook de afgelopen acht jaar: geen gebras met gemeenschapsgeld.

De financiële mogelijkheden worden de komende periode voor de gemeente niet echt ruimer. We zijn de afgelopen periode te sterk gekort door het Rijk m.b.t. bijvoorbeeld de bedragen uit het gemeentefonds. Dit heeft helaas ook de komende jaren nog steeds sterke gevolgen voor de gemeentelijke eigen uitgaven en voor de subsidies aan derden (instellingen en verenigingen).

Algemeen Belang heeft als basisregel dat de woonlasten voor de burger niet sterk mogen stijgen: indien enigszins mogelijk alleen met de inflatie. Daarom heeft Algemeen Belang de afgelopen jaren het voortouw genomen bij aanzienlijke bezuinigingen. Alleen noodzakelijke extra investeringen in veiligheid en welzijn kunnen volgens ons in beperkte mate lastenverhoging legitimeren.

Daarbij is het de vraag hoe we tekorten, die gaan ontstaan omdat de regering ons mogelijk nog minder geld ter beschikking zal gaan stellen, moeten opvangen. Het is de vraag of je dat gat enkel kunt dichten door te bezuinigen op je eigen huishouding en bedrijfsvoering.

De gemeente moet een zuinige en gezonde financiële politiek voeren met nadruk op het op peil brengen en houden van de basisvoorzieningen. Bij nieuwe investeringen en uitgaven zal er sprake moeten zijn van een goede dekking en bij een tekort aan middelen zullen we bestaand beleid moeten heroverwegen..

Voor de financiering van nieuwe taken, die door het Rijk zijn overgeheveld, moet primair dekking gevonden worden in de door het Rijk meegeleverde middelen.

In de gemeentelijke doorberekening van kosten vormt het principe dat de vervuiler moet betalen, de basis.

De gemeente Asten heeft een -voor dit type gemeente- goed vergelijkbaar personeelsbestand.

Asten moet sober omspringen met inhuur van externe krachten.

Een sobere en efficiënte aanpak is belangrijk en mogelijk door samenwerking met andere gemeenten.

We gaan een nieuwe kerntakendiscussie niet uit de weg, indien die noodzakelijk is. Maar wel met gezond boerenverstand: niet de taken bij anderen/externe inhuur op het bordje leggen, waardoor de Astense burger uiteindelijk nog meer moet gaan betalen!

Waar mogelijk en verantwoord gaat de gemeente de eigen verantwoordelijkheid van verenigingen en instellingen meer inhoud geven via budgetfinanciering.

Bij het opstellen van het nieuwe Actieplan 2018-2022  zijn de leden van de gemeenteraad verantwoordelijk voor een gezamenlijke, financieel gezonde visie en zijn de leden van het college van B&W verantwoordelijk voor een juiste uitvoering en benodigde transparantie.

Bij het tarievenbeleid in Asten wordt zo veel als mogelijk en nodig rekening gehouden met de noodzaak om de financieel zwakken in de gemeenschap te ontzien.

In Asten moet invoering van parkeerbelasting tot het uiterste vermeden worden volgens Algemeen Belang,  om bezoek aan het centrum van Asten en onze middenstand en horeca daar aantrekkelijk te houden.