Algemeen Belang is van mening dat er voor het welzijn van een samenleving een breed scala aan voorzieningen aanwezig moet zijn, waarin de burger de gelegenheid krijgt zich te  ontspannen. De behoefte aan beweging voor jong en oud zal de komende jaren alleen maar toenemen.

Algemeen Belang wil meer bewegen blijven stimuleren. Dit gebeurt in samenwerking met sportverenigingen, medische instanties, ouderen- en jongerenbewegingen etc.

Algemeen Belang zal dan ook streven naar het handhaven  en waar nodig verbeteren van het huidige voorzieningenniveau.

Binnen het huidige subsidiebeleid kunnen verenigingen/sportorganisaties een ondersteuning ontvangen. Vrijwilligerswerk dient aantrekkelijk te worden gemaakt .

Algemeen Belang wil de nodige aandacht voor een goed jongerenbeleid. We willen het jongerenwerk mogelijkheden geven, waardoor een groter deel van de Astense jeugd goed begeleid wordt.

Ook moeten we zorgen voor een goede en actieve voorlichting over de nadelige gevolgen van roken, alcohol- en drugsgebruik en gokverslaving.

Jong Nederland, Scouting en de vele sportclubs werken preventief en zorgen samen met de gemeente voor uitvoering van een goed jeugdbeleid. Ze maken jongeren maatschappelijk actief, bieden jeugd plezier, uitdaging en structuur en leren kinderen wat respect, zelfstandigheid en samenwerken betekent. Zo biedt men een plezierige ontwikkelingskans als basis voor een evenwichtig bestaan. Ook voor jeugd en jongeren, die iets minder goed kunnen meekomen dan anderen. Laten meedoen is immers een kerntaak van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

De transitie van de Jeugdzorg naar gemeenten biedt de kans om het jeugdbeleid in onze gemeente goed te bekijken en waar nodig te verbeteren.

De gemeente probeert regeldruk en bureaucratie voor de genoemde organisaties te voorkomen, door bijvoorbeeld geen overdreven papierwerk bij subsidieaanvragen.

Het kan niet zijn, dat bepaalde kinderen uitgesloten worden van deelname. We moeten dan ook zorgen voor duidelijke informatie over de mogelijkheden, die we als gemeente bieden.

De gemeente blijft deskundigheidsbevordering van vrijwilligers ondersteunen.

Algemeen Belang wil de zelfwerkzaamheid en vernieuwing van verenigingen bevorderen. Daarbij denken wij aan methodes, technieken, multifunctioneel gebruik etc.

Ook in de komende periode neemt de gemeente de zorg voor de leefbaarheid van de kernen Asten, Heusden en Ommel als beleidsterrein op in haar actieplannen, maar op een dusdanige manier dat het voor de gemeente Asten betaalbaar blijft en ook de tarieven voor gebruikers dat zijn en blijven.

Met name de leefbaarheid van Ommel verdient extra aandacht, maar kent als pluspunt dat het schoolbestuur de school in Ommel open wil houden!

Privatisering van voorzieningen blijft onze aandacht houden. Daarbij moet er voor zowel gemeente als de vereniging sprake zijn van een win-winsituatie.

Privatisering mag niet bedoeld zijn om de budgettaire problemen af te wentelen op de culturele- en sportverenigingen van Asten of om de dienstverlening aan te tasten.

Algemeen Belang steunt het streven om muziek, kunst en toneel voor alle burgers bereikbaar te houden door zo veel als mogelijk de amateurkunst, het amateurtoneel en de muziekuitoefening te bevorderen.

Ook de volkstuinen blijven in Asten en als het ook maar even kan op de huidige plek.

Het museum vervult een belangrijke rol binnen toeristisch en recreatief Asten (naast de educatieve mogelijkheden). Algemeen belang zal naar wegen blijven zoeken om het museum

(via vrijwilligers/ sponsoring/ subsidies van derden) open te houden!

Wel moeten we paal en perk stellen aan de kosten voor de Astense gemeenschap.

De bibliotheek dient een goed niveau te houden. Wellicht op een minder kostbare manier!

De kwaliteit van de Astense en Heusdense kermis was op peil!

Dankzij actieve Ommelnaren in samenwerking met de gemeente is ook de kermis in Ommel op peil. Dat willen we zo houden!!

 Zoals Algemeen Belang ook de afgelopen jaren heeft gedaan, blijven wij gaan voor een goed scala aan onderwijsmogelijkheden.

Een goede spreiding en gegarandeerde kwaliteit van de betreffende scholen is daarbij de basis. Met de schoolbesturen wordt hiervoor zo snel mogelijk een goed plan uitgevoerd. Leegstand moet daarbij vermeden wordenEen beperking van het aantal scholen in Asten dorp is onvermijdelijk, gegeven de sterk teruglopende leerlingaantallen.

Algemeen Belang wil continu gebruik maken van alle onderzoeksmogelijkheden ten aanzien van achterstandssignalering en ontwikkeling.

We willen meer aandacht besteden aan tegengaan van schoolverzuim, multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen en deelname van allochtone en gehandicapte kinderen aan het onderwijs. Handhaving en alerte controle bij schoolverzuim blijft hierbij een speerpunt.

Ideeën m.b.t. de zgn. Brede School worden verder ontwikkeld, maar we willen niet tegen beter weten in overal een brede school proberen te maken: er moet voldoende draagvlak zijn en het moet betaalbaar zijn.

Naast de voorzieningen in het basisonderwijs wil Algemeen Belang handhaving van de voorziening in het voorgezet onderwijs en verdere uitbreiding van de mogelijkheden voor volwassenen- en oudereneducatie.

Het aanbod aan cursussen voor volwassenen en ouderen moet afgestemd worden op de vraag en de behoefte. Bij het vaststellen van een eigen bijdrage in de kosten voor deelname wordt waar mogelijk en nodig ook gekeken naar draagkracht.

Naast welvaart, economie, veiligheid e.d. zijn welzijn en zorg voor de medemens volgens Algemeen Belang van wezenlijk belang en dus speerpunt van beleid.
Het niveau van onze zorgvoorzieningen dient op een zo hoog mogelijk peil gehouden te worden inclusief de zaken, die door het Rijk aan ons zijn overgedragen.

Dit zal een zeer lastige opgave worden de komende jaren.

De gemeente zal binnen het kader van de financiële mogelijkheden mede moeten zorgen voor het invullen van de zich wijzigende vraag. Denk daarbij aan de speciale aandacht die uit dient te gaan naar uiterst belangrijke groepen als de ouderen, mensen met een beperking en daarbij aandacht voor het feit dat (bij voornamelijk oudere) mensen Alzheimer snel gaat verdubbelen.

In WMO-termen moeten we op alle prestatievelden een goede score hebben:

 • sociale samenhang en leefbaarheid,
 • ondersteuning van jeugdigen met problemen
 • ondersteuning van ouders van jeugdigen met problemen
 • geven van advies en informatie
 • cliëntondersteuning
 • ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
 • bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer
 • verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking
 • bieden van maatschappelijke opvang
 • bevorderen van geestelijke gezondheidszorg
 • het aanpakken van verslavingsproblemen

Met name op het gebied van individuele voorzieningen maar vooral ook op het gebied van maatschappelijke participatie kan Asten nog steeds verbeteren. Ook de afstemming van hulp bij het huishouden met zorgfuncties en arbeidsparticipatie kan beter.

De gemeente houdt de nieuwe ontwikkelingen m.b.t. de sociale vernieuwing nauwlettend in de gaten en wil ook op dit terrein in de kopgroep zitten.

Algemeen Belang ziet voor de gemeente als één van haar kerntaken het bevorderen van deelname van ouderen aan het dorpsgebeuren. De zorg voor ouderen is ook één van de onderdelen in het beleid t.a.v. de kleine kernen.

De Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Asten-Ommel en afdeling Heusden, blijft nauw bij het gemeentelijke ouderenbeleid betrokken.

Algemeen Belang blijft zich vinden in de voorstellen die de KBO’s in het verleden deden op het gebied van:

 • Huisvesting (geschikte en betaalbare woonvoorzieningen ook in Ommel en Heusden, verruiming van de regelgeving betreffende inwoning door ouders, nieuwe huisvesting voor ouderen en mensen met een beperking zo dicht mogelijk bij de voorzieningen voor ouderenzorg/ zorgpunten, bij de medische dienstverlening en bij de overige centrumvoorzieningen zoals winkels, banken etc.)
 • Socialisering van ouderen (aandacht voor veiligheid rondom de woonplek, betrekken van o.a. VAC bij alle veranderingen in de openbare ruimten zoals aanleg van trottoirs, wegen, vluchtheuvels, op- en afritten, bereikbaarheid van winkelcentra voor ouderen en mensen met een beperking, bevorderen winkelmogelijkheden in kleine kernen)
 • Veiligheid en verkeer (goede infrastructuur voor het langzame verkeer met ook begaanbare trottoirs met oversteekplaatsen voor rolstoelen en rollators, voldoende parkeerplaatsen voor mensen met een beperking waar dat gewenst is, onderzoek naar noodzakelijke oversteekplaatsen, toetsen van aanleg en reconstructies van wegen vanuit het aspect veiligheid met de KBO`s)
 • Zorg en welzijn (aandacht voor vrijwilligersbeleid, ontwikkelen van beleid om in het dreigende tekort aan vrijwilligers en mensen voor de mantelzorg te voorzien, regie van de gemeente bij overleg tussen aanbieders en vragers op de terreinen Wonen, Welzijn en Zorg, steunen van een onderzoek van Savant of de Zorgboog naar mogelijkheden van pakketten met aanvullende zorg in de kleine kernen, actief minimabeleid bij de leges voor paspoort/identiteitsbewijs, zorgen voor een informatiepakket voor iedere inwoner van Asten die 65 jaar wordt met relevante informatie over regelgeving en deelname aan activiteiten)

Algemeen Belang is het met de KBO’s eens dat:

 • meer aandacht nodig is voor het faciliteren van huisvesting, opleiding/ cursussen voor ouderen/ senioren.
 • de KBO’s zich kunnen inzetten voor de gemeenschap, waarbij goede samenwerking met Onis/ professionals nodig is en waarbij zorgvuldig bekeken wordt welke taken  de KBO verantwoord zou kunnen overnemen van een welzijnsorganisatie als Onis, met als resultaat ook lagere kosten voor de gemeente en voor alle partijen een win-winsituatie. De KBO heeft allerlei specialismen (oudgedienden) binnenshuis en wil deze graag delen met eenieder.
 • de hiervoor genoemde prioriteiten/ wensen op het gebied van huisvesting, socialisering van ouderen, veiligheid, verkeer, zorg en welzijn moeten voldoende aandacht krijgen. Er moet ook regelmatig overleg tussen KBO’s en de politiek zijn.
 • KBO’s kunnen ongewenste situaties melden (de Oren en Ogen van..) ter bevordering van een veiligere en sociale leefbaarheid binnen onze gemeenschap!
 • we het woord ONTMOETEN tastbaar moeten maken: wie ontmoet doet goed.

Volgens Algemeen Belang moet Asten als gemeente volledig ‘ouderenvriendelijk’ zijn. Maatregelen op diverse beleidsterreinen (verkeer, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting e.d.) worden getoetst aan gevolgen voor ouderen.

Bij haar beleid betreffende uitkeringsgerechtigden tracht de gemeente deelname aan het maatschappelijke verkeer te bevorderen, geeft zij goede budgetvoorlichting en voorlichting over de mogelijkheden van bijzondere bijstand en het gemeentelijke minimabeleid.

Het gemeentelijke minimabeleid dient gecontinueerd te worden met een jaarlijkse evaluatie en een gerichte voorlichting aan de burgers.

De verantwoordelijkheid voor de mantelzorg is steeds meer bij de gemeenten komen liggen, zowel in financiële als in maatschappelijke zin. Ook Algemeen Belang erkent de steeds zwaarder wordende rol van de mantelzorger binnen het veranderende zorgklimaat.

Naast een toenemend gewicht van de mantelzorger in een goede Astense gemeenschap wordt ook de vrijwilliger in Asten steeds belangrijker. Er zal dan ook de komende jaren meer aandacht moeten zijn voor de rol van die vrijwilligers!

Informatie en ondersteuning ziet Algemeen Belang daarbij als belangrijke taken voor de gemeente. Ook het zo min mogelijk bureaucratisch benaderen van de cliënt en de mantelzorger moet uitgangspunt worden.

Uiteraard zal de gemeente geconfronteerd worden met bezuinigingsmaatregelen binnen het werkveld van de WMO. Algemeen Belang bepleit echter met nadruk een goede inzet van de middelen die wel beschikbaar zijn.

De gemeente stelt zich positief en constructief op t.o.v. peuterspeelzaalwerk en de Stichting Kinderdagverblijf Asten.