Allerlei maatregelen uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers- Plan moeten nog uitgevoerd worden.

Algemeen Belang zal scherp inzetten op het creëren van een goed lopend verkeerscircuit in en rondom Asten. We moeten onze winkels en voorzieningen altijd goed bereikbaar houden en dit voor alle mogelijke vervoerstypen (auto, fiets, brommers, scootmobiel, te voet etc.).

We willen de bestaande knelpunten scherp in beeld brengen (o.a. de Voorste Heusden/Patrijsweg, de Logtenstraat, de Wilhelminastraat, de Heesakkerweg, de kruisingen Beatrixlaan/ Heesakkerweg en Burg. Wijnenstraat/ Schoolstraat,Palmstraat en omgeving, Emmastraat/ Wolfsberg) en een veilige en goede verkeersdoorstroming wordt zo snel mogelijk aangepakt. Er zal strenger gecontroleerd moeten worden op een juist verkeersgedrag en de (jonge) verkeersdeelnemer zal beter voorgelicht moeten worden. Ook wil Algemeen Belang  initiatieven ondersteunen, die leiden tot een betere bewustwording van onze deelname in het dagelijks verkeer. Gemeente, politie en onderwijs zullen samen de verantwoordelijkheid moeten nemen.

De gemeente zal moeten zorgen voor een grotere veiligheid van de mensen, die in het verkeer minder snel zijn, die gehinderd zijn in hun gehoor of zicht.

Iedere burger moet een keuze kunnen maken op welke wijze hij of zij zich binnen Asten en de kerkdorpen wil verplaatsen. Natuurlijk zal het centrum bereikbaar moeten blijven voor auto’s.

Woonwijken moeten afgeschermd worden van doorgaand verkeer.

De mobiliteit van onze burgers wil Algemeen Belang blijven bevorderen. Het bevorderen van een lokaal veilig wegennet (o.a. verlichting en veilige wegen en 30-  en 60-kilometerzones) is een taak van onze gemeente.

Algemeen Belang wil zich de komende vier jaren vooral sterk maken voor veiligheid en welzijn in onze samenleving. Daar waar vanuit de samenleving signalen komen dat bepaalde groeperingen zich bedreigd of geïntimideerd voelen, zal hieraan extra aandacht gegeven worden (handhavingsbeleid, inzet van politie en de eigen BOA).

Periodiek zal onderzocht worden of alle burgers zich veilig voelen in onze gemeenschap.

Deze toetsingen zullen plaatsvinden binnen alle categorieën van onze samenleving. Aan de hand van de resultaten van deze onderzoeken zullen wij wenselijke acties ondernemen.

Het in stand houden van goede jeugd- en jongerenvoorzieningen is voor Algemeen Belang in dit kader een belangrijk onderwerp.

De problematiek van hangjongeren wordt verder in goede banen geleid in nauw overleg met die jongeren en andere betrokkenen.

De gemeente zorgt voor een goede en gerichte straatverlichting daar waar nodig. Zij probeert echter ook te besparen op kosten en energieverbruik.

Algemeen Belang vindt het Ploegmakerspark te donker en dat geeft een te groot gevoel van onveiligheid daar.

De gemeenteraad geeft via het verder te verbeteren politiebeleidsplan sturing aan de politietaken en stelt binnen de beschikbare mensuren per gemeente haar prioriteiten.

Overlast – vooral in het weekeind – wordt in overleg met de horeca verder teruggedrongen.

De Astense brandweer bewijst steeds weer haar enorme waarde voor de Astense gemeenschap. We blijven het werk van de lokale brandweer met vrijwilligers uit onze eigen gemeenschap ondersteunen en stimuleren. Algemeen Belang  blijft aandacht vragen voor de verwerkingstijden van de Regionale Alarm Centrale. De gemeente onderhoudt een goed en actueel rampenplan en operationele aanvalsplannen.

Volgens Algemeen Belang moeten we blijven zorgen voor behoud en verbetering van de natuur, ook op langere termijn. Wat nu nog teloor gaat, is moeilijk terug te winnen.

Dit stelt eisen aan de gemeente als consument en beheerder, maar ook aan de burger en het bedrijfsleven.

Samenwerking op milieugebied (lokaal, bovenlokaal) moet verder worden uitgebouwd.

De gemeente bestrijdt zoveel mogelijk en voor zover betaalbaar geluidsoverlast t.g.v. het verkeer door b.v. een geluidsarm wegdek en aanleg van een geluidswal (oostkant van Ommel met financiering van het Rijk en de Provincie).

De gemeente zorgt in het kader van afvalpreventie voor goede voorlichting aan de Astense inwoners en bedrijven, teneinde de bewustwording (aankoop, gebruik, verbruik) te vergroten. Ook blijft men gescheiden afvalverzameling verder doorzetten.

De gemeente probeert bodemverontreiniging zoveel als mogelijk te voorkomen en na vaststelling van vervuiling zo mogelijk op kosten van de vervuiler op te lossen.

Basisuitgangspunt blijft: ‘De vervuiler betaalt’. In dit kader worden de tarieven van de milieustraat in overleg met de buurgemeente bezien.

Boven de hiervoor genoemde meer traditionele aandachtspunten gaan we als gemeente Asten nadrukkelijk ook ons steentje bijdragen aan het halen van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.

De gemeenteraad van Asten heeft medio 2017 in beginsel ingestemd met een benodigd budget en heeft het college verzocht een plan van aanpak op te stellen om hier verdere uitvoering aan te geven. Ook lopen er al diverse initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

Het nieuwe ‘Plan van aanpak duurzaamheid Asten 2017-2020’, dat in het najaar 2017 is vastgesteld door de gemeenteraad, steunen we volmondig als Algemeen Belang, temeer omdat het gericht is op het boeken van snelle resultaten en inhaakt op de ‘Toekomstagenda Asten 2030’.

In het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Asten wordt ingezoomd op zes deelonderwerpen:

 • energie
 • duurzaam bouwen
 • afval en materialen
 • klimaatadaptatie
 • biodiversiteit
 • duurzaam inkopen

In de komende jaren willen we met name stappen zetten op het gebied van energie, klimaatadaptatie en duurzaam inkopen. Op deze vlakken is veel in beweging en zijn de opgaves groot. Overkoepelend aan deze thema’s is het noodzakelijk de bewustwording over duurzaamheid te vergroten.

 1. Bewustwording

Velen zijn zich ervan bewust dat opwarming van de aarde een probleem vormt voor de mensheid. Toch weten maar weinig mensen hoe urgent het probleem is en wat zij zelf moeten en kunnen doen om de effecten daarvan te beperken. We ondersteunen organisaties op het gebied van de natuureducatie.

 1. Energiebesparing

Alle energie die je niet gebruikt, hoef je niet duurzaam op te wekken. Duurzaamheid begint dus met besparen. Dit geldt voor burgers, bedrijven en de gemeente zelf. De gemeente geeft hierbij het goede voorbeeld.

 1. Energieopwekking

Iedereen met een dak dat gunstig ten opzichte van de zon ligt, kan energie opwekken met zonnepanelen. Ook hiervoor geldt dat dit snel te realiseren is, omdat individuen hier zelf over gaan.

 1. Klimaatadaptatie

We zullen moeten leven met de effecten van klimaatverandering. Daar willen we beter mee om kunnen gaan, o.a. door maatregelen in het GRP.

 1. Duurzame inkoop

Bij alle inkoop zal duurzaamheid een beoordelingsfactor worden.

 1. Uitvoeringsprogramma middellange termijn (3-10 jaar)

Voor de korte termijn ligt de focus op de snel te realiseren zaken. Om de doelen te halen, moeten echter ook minder snel te realiseren maatregelen worden genomen. Te denken valt aan het aanpassen van regelgeving. We stellen een maatregelenpakket op dat na 2019 de energietransitie e.d. verder vorm geeft.

Het Gemeentelijk Rioleringsplan voor onderhoud en vervanging krijgt meer aandacht.

Door klimaatverandering wordt het gemiddeld warmer. Ook wordt het natter én droger. De neerslag zal steeds vaker in piekbuien vallen, grote hoeveelheden neerslag in korte tijd. Dat kan leiden tot overlast zoals water op straat en overbelasting van het riool, waardoor water ongezuiverd in het oppervlaktewater terechtkomt. Dit brengt weer extra gezondheidsrisico’s en o.a. vuil- en stankoverlast met zich mee. Er zullen echter ook meer droge periodes zijn. Daardoor raakt de balans in de natuur verstoord. Daarom moeten we verstandig met ons water omgaan: bufferen (in de bodem vasthouden) of tijdelijk bergen voor droge tijden en als het nodig is overtollig water afvoeren.

Wat kunnen we als gemeente doen?

 • Voor meer groen en minder verharding zorgen in woonwijken en in de openbare ruimte.
  Dit zorgt voor minder wateroverlast. Ook kunnen we zuinig zijn op bestaande groenstructuren, braakliggende gronden etc.
 • Met het waterschap aan ecologische verbindingszones werken.
 • Meer (tijdelijke) waterberging in plassen en sloten of op bv. waterpleinen maken.
 • Met het waterschap klimaatstresstesten houden voor de gemeente: waar zitten de zwakke plekken t.a.v. wateroverlast d. en op basis daarvan een realistisch plan van aanpak opstellen om de gemeente klimaatbestendig te maken.
 • Water een belangrijk thema maken bij de opstelling van omgevingsvisies en andere ruimtelijke plannen en grote projecten.
 • Water een issue maken in de renovatieplannen van sociale woningbouw door daar vroegtijdig met de woningbouwvereniging over te spreken.